Quyết định 1354/QĐ-BXD 2018 công bố chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

articlewriting1

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
——-

Số: 1354/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TP.HN, ngày 29 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

—————————-BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNGCăn cứ Nghị định số 81/2017 / NĐ-CP ngày 17/7/2017 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng ;Căn cứ Nghị định số 38/2015 / NĐ-CP ngày 24/4/2015 của nhà nước về quản trị chất thải và phế liệu ;Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Kinh tế thiết kế xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Viện trưởng Viện Kinh tế kiến thiết xây dựng ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình đầu tư và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Sở Xây dựng, các Sở quản lý lĩnh vực CTR;
– Website của Bộ Xây dựng;
– Các Cục, Vụ thuộc BXD;
– Lưu: VT, Cục KTXD, Cục HTKT, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Mỹ Linh

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

( Kèm theo Quyết định số 1354 / QĐ-BXD ngày 29/12 / 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

PHẦN I. SUẤT VỐN ĐẦU TƯ

1. Thuyết minh chung

1.1. Suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ( gọi tắt là suất vốn góp vốn đầu tư ) là mức ngân sách thiết yếu để góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng mới cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất giải quyết và xử lý ( tấn / ngày ) theo phong cách thiết kế của từng loại công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý, tương thích với tiêu chuẩn, quy chuẩn kiến thiết xây dựng và quy chuẩn về thiên nhiên và môi trường hiện hành .Công suất giải quyết và xử lý theo phong cách thiết kế là năng lực giải quyết và xử lý của cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt theo phong cách thiết kế được xác lập bằng đơn vị chức năng đo tấn / ngày .1.2. Suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác lập sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản và quản trị ngân sách ở quy trình tiến độ chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản đến khi kết thúc góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, đưa cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt vào quản lý và vận hành, khai thác sử dụng .1.3. Suất vốn góp vốn đầu tư được xác lập cho cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt thiết kế xây dựng mới, có đặc thù phổ cập, với mức độ kỹ thuật công nghệ tiên tiến xây đắp trung bình tiên tiến và phát triển .Suất vốn góp vốn đầu tư được xác lập theo mặt phẳng giá nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, vật tư, nhân công và chính sách chủ trương theo qui định tại thời gian quý II / 2017 .1.4. Suất vốn góp vốn đầu tư đã gồm có những ngân sách : nghiên cứu và điều tra công nghệ tiên tiến, sản xuất, lắp ráp thiết bị ; kiến thiết xây dựng cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ( gồm cả ngân sách kiến thiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khoanh vùng phạm vi của cơ sở giải quyết và xử lý, ngân sách góp vốn đầu tư mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước rỉ rác, ngân sách góp vốn đầu tư mạng lưới hệ thống quan trắc bảo vệ môi trường tự nhiên trực tuyến … ) ; quản trị dự án Bất Động Sản ; tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và những khoản ngân sách khác. Suất vốn góp vốn đầu tư thống kê giám sát đã gồm có thuế giá trị ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trên .Nội dung ngân sách trong suất vốn góp vốn đầu tư chưa gồm có những ngân sách như :- Chi tiêu bồi thường, tương hỗ và tái định cư ;- Lãi vay trong thời hạn thực thi góp vốn đầu tư ( so với những dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn vay ) ;- Vốn lưu động khởi đầu ;- Ngân sách chi tiêu dự trữ trong tổng mức góp vốn đầu tư ( dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh và dự trữ cho yếu tố trượt giá trong thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản ) ;- Một số ngân sách khác gồm : ngân sách nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên và giải quyết và xử lý những tác động ảnh hưởng của dự án Bất Động Sản đến môi trường tự nhiên ; ngân sách kiểm định chất lượng khu công trình ; ngân sách gia cố đặc biệt quan trọng về nền móng ( nếu có ) ; ngân sách thuê tư vấn quốc tế ( nếu có ) và ngân sách thiết kế xây dựng những khu công trình ngoài hàng rào .1.5. Suất vốn góp vốn đầu tư công bố tại Quyết định này được xác lập :- Cho cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt và Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh phân phối QCVN 07-9 : năm nay / BXD ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc những khu công trình Hạ tầng kỹ thuật : Công trình quản trị chất thải rắn và Tolet công cộng ) ;- Cho công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt phân phối những tiêu chuẩn thiên nhiên và môi trường sau : QCVN 08 – MT : năm ngoái / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước mặt ) ; QCVN 09 – MT : năm ngoái / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước dưới đất ) ; QCVN 05 : 2013 / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường tự nhiên không khí xung quanh ) ; QCVN 61 – MT : năm nay / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về lò đốt chất thải hoạt động và sinh hoạt ) và 1 số ít tiêu chuẩn thiên nhiên và môi trường khác có tương quan .

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1. Khi sử dụng suất vốn góp vốn đầu tư theo công bố tại Quyết định này cần địa thế căn cứ vào loại, cấp khu công trình ; thời gian lập tổng mức góp vốn đầu tư ; đặc thù, nhu yếu của dự án Bất Động Sản ( điều kiện kèm theo về mặt phẳng kiến thiết xây dựng, nguồn vốn, quy trình tiến độ triển khai, quy mô hiệu suất giải quyết và xử lý, mặt phẳng Chi tiêu … ) để tính bổ trợ những khoản ngân sách chưa tính đến trong suất góp vốn đầu tư và kiểm soát và điều chỉnh suất vốn góp vốn đầu tư cho tương thích .2.2. Điều chỉnh suất vốn góp vốn đầu tư đã công bố tại Quyết định này trong 1 số ít trường hợp :- Quy mô hiệu suất của cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt nằm trong khoảng chừng quy mô hiệu suất công bố tại Quyết định này .- Sử dụng chỉ tiêu suất vốn góp vốn đầu tư để xác lập tổng mức góp vốn đầu tư cho cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt lan rộng ra, tăng cấp, tái tạo hoặc cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt có nhu yếu đặc biệt quan trọng về công nghệ tiên tiến .- Có những yếu tố đặc biệt quan trọng về khu vực thiết kế xây dựng, địa chất nền móng khu công trình .- Dự án góp vốn đầu tư cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) có những nội dung ngân sách được pháp luật khác với những nội dung ngân sách nêu trong công bố .- Mặt bằng giá tại thời gian xác lập ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng có sự độc lạ đáng kể so với thời gian công bố suất vốn góp vốn đầu tư .- Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc những khu công trình hạ tầng kỹ thuật, Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vận dụng để xác lập suất vốn góp vốn đầu tư tại Quyết định này biến hóa .2.3. Có thể sử dụng chỉ số giá thiết kế xây dựng khu công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc sử dụng kinh nghiệm tay nghề chuyên viên trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, so sánh những yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt phẳng giá khu vực để kiểm soát và điều chỉnh suất vốn góp vốn đầu tư đã công bố về thời gian đo lường và thống kê .

3. Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

3.1. Công nghệ chế biến phân vi sinh

Bảng 1. Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn đầu tư (triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế Công nghệ, thiết bị trong nước 1 100 đến 680 ÷ 560 500 ÷ 400 2 300 đến 560 ÷ 470 400 ÷ 340 3 500 đến 470 ÷ 400 340 ÷ 290 3.2. Công nghệ đốt không phát điện và không tịch thu nguồn năng lượng

Bảng 2. Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn đầu tư (triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế Công nghệ, thiết bị trong nước 1 850 640 2 50 đến 850 ÷ 750 640 ÷ 460 3 300 đến 750 ÷ 650 460 ÷ 390 4 500 đến 800 650 ÷ 550 390 ÷ 300 3.3. Công nghệ chế biến phân vi sinh phối hợp đốt

Bảng 3. Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn đầu tư (triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế Công nghệ, thiết bị trong nước 1 100 đến 700 ÷ 580 600 ÷ 480 2 300 đến 580 ÷ 485 480 ÷ 370 3 500 đến 485 ÷ 370 370 ÷ 300 4 1.000 đến 1.500 370 ÷ 260 300 ÷ 230 3.4. Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh

Bảng 4. Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn đầu tư
(triệu đồng/tấn.ngày)

1 200 2 100 đến 200 ÷ 180 3 300 đến 180 ÷ 140 4 ≥ 800 140

Lưu ý: Công nghệ, thiết bị nước ngoài xác định trong suất vốn đầu tư là công nghệ, thiết bị có nguồn gốc xuất xứ từ một số nước phát triển (như Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc…).

PHẦN II. MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

1. Thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng

1.1. Mức ngân sách giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ( gọi tắt là mức ngân sách giải quyết và xử lý ) là hàng loạt ngân sách thiết yếu với mức doanh thu hài hòa và hợp lý để giải quyết và xử lý 01 tấn chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt sau khi qua trạm cân tại nơi giải quyết và xử lý .1.2. Mức ngân sách giải quyết và xử lý công bố tại Quyết định này sử dụng để tìm hiểu thêm trong quy trình lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ; đánh giá và thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt .1.3. Mức ngân sách giải quyết và xử lý công bố tại Quyết định này được xác lập :- Cho cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt và bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh phân phối QCVN 07-9 : năm nay / BXD ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc những khu công trình Hạ tầng kỹ thuật : Công trình quản trị chất thải rắn và Tolet công cộng ) ;- Cho công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt phân phối những tiêu chuẩn thiên nhiên và môi trường sau : QCVN 08 – MT : năm ngoái / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước mặt ) ; QCVN 09 – MT : năm ngoái / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước dưới đất ) ; QCVN 05 : 2013 / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường tự nhiên không khí xung quanh ) ; QCVN 61 – MT : năm nay / BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về lò đốt chất thải hoạt động và sinh hoạt ) và một số ít tiêu chuẩn môi trường tự nhiên khác có tương quan .1.4. Mức ngân sách giải quyết và xử lý được xác lập trong điều kiện kèm theo cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt hoạt động giải trí thông thường, khối lượng chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt được giải quyết và xử lý đúng qui trình kỹ thuật, chất lượng của mẫu sản phẩm đầu ra sau quy trình giải quyết và xử lý phải phân phối những nhu yếu công nghệ tiên tiến đã lựa chọn và quy chuẩn thiên nhiên và môi trường theo pháp luật hiện hành .1.5. Mức ngân sách giải quyết và xử lý được xác lập trên cơ sở những ngân sách có tương quan đến quy trình góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ( gồm có cả ngân sách giải quyết và xử lý nước rỉ rác, ngân sách quan trắc bảo vệ thiên nhiên và môi trường trực tuyến, ngân sách chôn lấp sau giải quyết và xử lý … ) và không tính đến việc tịch thu ngân sách từ việc tiêu thụ loại sản phẩm của quy trình giải quyết và xử lý ( so với những công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý có tạo ra mẫu sản phẩm ) .1.6. Mức ngân sách giải quyết và xử lý được xác lập theo mặt phẳng giá nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, vật tư, nhân công và chính sách chủ trương tại thời gian quý II / 2017 .1.7. Nội dung những khoản mục ngân sách cấu thành mức ngân sách giải quyết và xử lý của 01 tấn chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt gồm : ngân sách trực tiếp, chi phí sản xuất chung, ngân sách quản trị doanh nghiệp ( không gồm có ngân sách lãi vay ), doanh thu định mức và thuế giá trị ngày càng tăng .1.8. Khi vận dụng mức ngân sách theo công bố tại Quyết định này cần địa thế căn cứ vào công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý, quy mô hiệu suất giải quyết và xử lý, năng lực tiêu thụ mẫu sản phẩm đầu ra ( nếu có ), mặt phẳng Chi tiêu, chính sách chủ trương tại thời gian đo lường và thống kê để kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích .1.9. Sử dụng giải pháp nội suy để xác lập mức ngân sách giải quyết và xử lý so với cơ sở giải quyết và xử lý có quy mô hiệu suất nằm trong khoảng chừng quy mô hiệu suất theo công bố tại Quyết định này .

2. Mức chi phí xử lý

2.1. Công nghệ chế biến phân vi sinh

Bảng 5. Mức chi phí xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến thành phân vi sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức chi phí xử lý (triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế Công nghệ, thiết bị trong nước 1 100 đến 0,34 ÷ 0,30 0,30 ÷ 0,25 2 300 đến 0,30 ÷ 0,26 0,25 ÷ 0,22 3 500 đến 0,26 ÷ 0,22 0,22 ÷ 0,20 2.2. Công nghệ đốt không phát điện và không tịch thu nguồn năng lượng

Bảng 6. Mức chi phí xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức chi phí xử lý (triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế Công nghệ, thiết bị trong nước 1 0,34 0,32 2 50 đến 0,50 ÷ 0,48 0,47 ÷ 0,44 3 300 đến 0,48 ÷ 0,45 0,44 ÷ 0,39 4 500 đến 0,45 ÷ 0,41 0,39 ÷ 0,35 2.3. Công nghệ chế biến phân vi sinh tích hợp đốt

Bảng 7. Mức chi phí xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức chi phí xử lý (triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế Công nghệ, thiết bị trong nước 1 100 đến 0,41 ÷ 0,37 0,38 ÷ 0,34 2 300 đến 0,37 ÷ 0,33 0,34 ÷ 0,30 3 500 đến 0,33 ÷ 0,29 0,30 ÷ 0,26 4 1.000 đến 0,29 ÷ 0,25 0,26 ÷ 0,22 2.4. Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh

Bảng 8. Mức chi phí xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức chi phí (triệu đồng/tấn.ngày)

Có tính khấu hao Không tính khấu hao cho góp vốn đầu tư bãi chôn lấp ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 1 0,14 0,13 2 100 đến 0,14 ÷ 0,12 0,13 ÷ 0,11 3 300 đến 0,12 ÷ 0,10 0,11 ÷ 0,09 4 ≥ 800 0,10 0,09

Một số lưu ý:

– Chi phí công nghệ, thiết bị nước ngoài phân bổ trong mức chi phí là công nghệ, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ từ một số nước phát triển (như Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc…).

– Mức ngân sách công bố tại Bảng 5, 6, 7 đã gồm có ngân sách khấu hao máy, thiết bị và gia tài cố định và thắt chặt .- Mức ngân sách công bố tại cột ( 3 ) Bảng 8 đã gồm có ngân sách khấu hao máy, thiết bị và gia tài cố định và thắt chặt ( nếu có ) và ngân sách khấu hao cho góp vốn đầu tư bãi chôn lấp .Mức ngân sách công bố tại cột ( 4 ) Bảng 8 đã gồm có ngân sách khấu hao máy, thiết bị và gia tài cố định và thắt chặt ( nếu có ) nhưng chưa gồm có ngân sách khấu hao cho góp vốn đầu tư bãi chôn lấp.

0933.54.64.76