Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào?

photo 1 15916298017841658524808

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương-Thứ ba, ngày 09/06/2020 06:48 GMT+7

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 ( Ảnh chụp lại tranh của họa sỹ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia / Nguồn : Website Đảng Cộng sản Việt Nam )

Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào? - Ảnh 1.Tác phẩm khắc đá ” quản trị Hồ Chí Minh và những chiến sỹ chỉ huy Đảng quyết định hành động mở chiến dịch Điện Biên Phủ “. Ảnh : TTXVNVới thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác – Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới – thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc bản địa. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng những dân tộc bản địa bị áp bức .Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản ( Quốc tế III ) vào tháng 3/1919 đã thôi thúc sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam .

Bối cảnh trong nước

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công xâm lược và từng bước thiết lập cỗ máy thống trị ở Việt Nam, biến một vương quốc phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến .Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chủ trương quản lý thực dân, tước bỏ quyền lực tối cao đối nội và đối ngoại của chính quyền sở tại phong kiến nhà Nguyễn ; chia Việt Nam thành ba xứ : Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và triển khai ở mỗi kỳ một chính sách quản lý riêng. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế tài chính và áp bức chính trị so với nhân dân Việt Nam .Về kinh tế tài chính, thực dân Pháp triển khai chủ trương bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền ; góp vốn đầu tư khai thác tài nguyên ; thiết kế xây dựng 1 số ít cơ sở công nghiệp, mạng lưới hệ thống đường giao thông vận tải, bến cảng Giao hàng chủ trương khai thác thuộc địa .Về văn hóa truyền thống, thực dân Pháp thi hành triệt để chủ trương văn hóa truyền thống nô dịch, gây tâm ý tự ti, khuyến khích những hoạt động giải trí mê tín dị đoan dị đoan. Mọi hoạt động giải trí yêu nước của nhân dân ta đều bị không cho. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn ngừa tác động ảnh hưởng của nền văn hóa truyền thống văn minh trên quốc tế vào Việt Nam và thi hành chủ trương ngu dân để dễ bề quản lý .Dưới ảnh hưởng tác động của chủ trương quản lý và chủ trương kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam đã diễn ra quy trình phân hóa thâm thúy. Giai cấp địa chủ câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hóa. Một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, thù ghét chính sách thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới những hình thức và mức độ khác nhau .Giai cấp nông dân là lực lượng phần đông nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Tình cảnh bần cùng khốn khổ của giai cấp nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, tăng thêm ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do .

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, đa số xuất thân từ giai cấp nông dân, có quan hệ trực tiếp và chặt chẽ với giai cấp nông dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột. Giai cấp tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa cạnh tranh chèn ép, do đó thế lực kinh tế và địa vị chính trị nhỏ bé và yếu ớt, có tinh thần dân tộc và yêu nước ở mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, những người làm nghề tự do… đời sống bấp bênh, dễ bị phá sản trở thành người vô sản, có lòng yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, có khả năng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài truyền vào.

Các giai cấp, những tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc này đều mang thân phận người dân mất nước và ở những mức độ khác nhau, đều bị thực dân áp bức, bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, ngoài xích míc cơ bản giữa nhân dân, đa phần là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến, đã phát sinh xích míc vừa cơ bản vừa hầu hết và ngày càng nóng bức trong đời sống dân tộc bản địa, đó là xích míc giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến đang đặt ra hai nhu yếu : Một là, phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc bản địa, tự do cho nhân dân ; Hai là, xóa bỏ chính sách phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, hầu hết là ruộng đất cho nông dân. Trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa là trách nhiệm số 1 .Trước những nhu yếu đó, những trào lưu yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi sục nhưng đều không mang lại hiệu quả. Phong trào Cần Vương – trào lưu yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do giai cấp phong kiến chỉ huy đã chấm hết ở cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng ( năm 1896 ). Sang đầu thế kỷ XX, khuynh hướng này không còn là khuynh hướng tiêu biểu vượt trội nữa. Phong trào nông dân, tiêu biểu vượt trội là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do những cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh chỉ huy cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học chỉ huy cũng bị thất bại .Các trào lưu yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống cuội nguồn yêu nước, quật cường của dân tộc bản địa ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử vẻ vang. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng thiết yếu nên những trào lưu đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng cục bộ thâm thúy về đường lối cứu nước .

Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ năm 1921 – 1930, Nguyễn Ái Quốc vừa liên tục hoạt động giải trí trong Đảng Cộng sản Pháp, điều tra và nghiên cứu bổ trợ, triển khai xong tư tưởng cứu nước, vừa tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam. Người tập trung chuyên sâu sẵn sàng chuẩn bị về tổ chức triển khai và cán bộ, lập ra Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ( 1925 ), tổ chức triển khai nhiều lớp đào tạo và giảng dạy cán bộ tại Quảng Châu Trung Quốc ( Trung Quốc ), đồng thời gửi cán bộ đi học tại Trường Đại học Phương Đông ( Liên Xô ) và Trường Lục quân Hoàng Phố ( Trung Quốc ). Nhờ hoạt động giải trí không stress của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều chiến sỹ cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện kèm theo cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi .

Thế nên, từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm Cộng sản Đông Dương”.Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Tháng 11/1929, các đồng chí Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên cũng quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1/1/1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mạng Đảng (một tổ chức tiền thân của Đảng) đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Tuy nhiên, ở một nước có tới ba tổ chức Cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức, không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Trách nhiệm lịch sử là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam.

Hội nghị đã nhất trí thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản xây dựng một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã trải qua những văn kiện gồm : Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời lôi kéo của chiến sỹ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, người trẻ tuổi, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân ngày xây dựng Đảng. Trong đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội xây dựng Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ III của Đảng ( 9/1960 ) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày Kỷ niệm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam .Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị tiên phong đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh tiên phong của Đảng ra đời, đã xác lập được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam ; phân phối được những nhu yếu bức thiết của lịch sử dân tộc và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất những tổ chức triển khai Cộng sản, những lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc bản địa. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào? - Ảnh 2.90 năm qua, dưới sự chỉ huy của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ vương quốc và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội nước nhà ( ảnh tranh cổ động )

Sự kiện xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam, quyết định hành động sự tăng trưởng của dân tộc bản địa, chấm hết sự khủng hoảng cục bộ về đường lối và tổ chức triển khai chỉ huy của trào lưu yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là tác dụng của sự hoạt động, tăng trưởng và thống nhất trào lưu cách mạng trong cả nước ; sự sẵn sàng chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì quyền lợi của giai cấp, của dân tộc bản địa. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự phối hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam ; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức chỉ huy cách mạng .Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của trào lưu cách mạng quốc tế, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng quốc tế, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh của thời đại làm ra những thắng lợi vẻ vang ; đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, độc lập dân tộc bản địa và tân tiến của quả đât trên quốc tế .

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

0000000000