Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

articlewriting1

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990 / QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “ Ngày doanh nhân Việt Nam ”

Bác Hồ với giới công thương năm 1946. Ảnh: VOV

Đúng ngày này 71 năm về trước – ngày 13/10/1945 – quản trị Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn “ … Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động giải trí để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều hiệu quả tốt. Trong lúc những giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động giải trí để giành lấy nền trọn vẹn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động giải trí để kiến thiết xây dựng một nền kinh tế tài chính và kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng .nhà nước, nhân dân và tôi sẽ tận tâm trợ giúp giới thương nhân trong công cuộc thiết kế này. Việc nước và việc nhà khi nào cũng song song với nhau. Nền kinh tế tài chính quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh thương mại của những nhà doanh nghiệp thịnh vượng … ” ( Trích Thư quản trị Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ) .Để phát huy vai trò, truyền thống cuội nguồn của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên những những tầng lớp xã hội trong việc góp thêm phần thiết kế xây dựng và tăng trưởng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng vững mạnh, cung ứng nhu yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, theo ý kiến đề nghị của quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Thương Hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990 / QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “ Ngày doanh nhân Việt Nam ”. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết đinh lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử vẻ vang thâm thúy – đó chính là ngày quản trị Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi xây dựng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa .

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu:

  • Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trài thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.
  • Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị phát hành Nghị quyết 09 – NQ-TW về kiến thiết xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ huy và tiềm năng phương hướng, trách nhiệm trong thiết kế xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam như sau :Về quan điểm chỉ huy : Bộ Chính trị chứng minh và khẳng định : Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia ; Xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh, có năng lượng, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp thêm phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu suất cao, sức cạnh tranh đối đầu, tăng trưởng nhanh, vững chắc và bảo vệ độc lập, tự chủ của nền kinh tế tài chính ; Xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức tổng lực của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội và niềm tin dân tộc bản địa của đội ngũ doanh nhân, góp thêm phần tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tăng trưởng kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa ; Xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh là nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng, của cả mạng lưới hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thành xong thể chế kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa ; bảo vệ quyền sở hữu và tự do kinh doanh thương mại của doanh nhân theo pháp lý, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho quốc gia. Tăng cường mối link, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ tri thức dưới sự chỉ huy của Đảng .Về tiềm năng, phương hướng, trách nhiệm thiết kế xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam : Bộ Chính trị xác lập như sau :Mục tiêu : Xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh, có niềm tin dân tộc bản địa, giác ngộ chính trị, văn hóa truyền thống kinh doanh thương mại, có nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lượng, trình độ để chỉ huy, quản trị những doanh nghiệp hoạt động giải trí có chất lượng, hiệu suất cao, sức cạnh tranh đối đầu cao, link ngặt nghèo, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn thế giới ; không ngừng tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2020 có một số ít doanh nhân, doanh nghiệp có tên thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông – Nam Á .Phương hướng, trách nhiệm : Nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ; Tạo môi trường tự nhiên sản xuất, kinh doanh thương mại bình đẳng và thuận tiện cho doanh nhân ; Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân lan rộng ra quy mô, nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp, khuyến khích tăng trưởng doanh nhân khu vực nông thôn ; Quan tâm, tạo chuyển biến trong giảng dạy và tu dưỡng doanh nhân ; Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh thương mại, nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, ý thức dân tộc bản địa của đội ngũ doanh nhân, kiến thiết xây dựng quan hệ lao động hòa giải ; Phát huy vai trò của những tổ chức triển khai đại diện thay mặt của hội đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân ; Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với việc kiến thiết xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân .

Đến nay, sau 15 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 05 năm Nghị quyết 09-NQ-TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945. Trong giai đoạn này – giai đoạn hộp nhập kinh tế quốc tế – bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Quyết định số 990 / QĐ-TTg ngày 20/9/2004 và Nghị quyết 09 – NQ-TW ngày 09/12/2011 đã cụ thể hóa đường lối, hướng dẫn của quản trị Hồ Chí Minh với chủ trương, chủ trương khuyến khích tăng trưởng doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân ; tương hỗ, thôi thúc doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, tự tin góp thêm phần quan trọng vào sự nghiệp tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia và hội nhập quốc tế .

BBT

0000000000