Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

2.3
Dự toán xây dựng khu công trình xác lập theo pháp luật tại Điều 12 Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP và giải pháp hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục II Thông tư số 11/2021 / TT-BXD. Các khoản mục ngân sách trong dự toán xây dựng khu công trình gồm : ngân sách xây dựng, ngân sách thiết bị, ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng, ngân sách khác và ngân sách dự trữ .

phuong-phap-xac-dinh-du-toan-xay-dung-cong-trinh

Phụ lục II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG

( Kèm theo Thông tư số 11/2021 / TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

Mục 1 Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng khu công trình được xác lập theo công thức ( 2.1 ) sau đây và được tổng hợp theo Bảng 2.1 :
Gxdct = Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk + Gdp ( 2.1 )
Trong đó :
– GXDCT : dự toán xây dựng khu công trình ;
– GXD : ngân sách xây dựng ;
– GTB : ngân sách thiết bị ;
– GQLDA : ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản ;
– GTV : ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng ;
– GR : ngân sách khác ;
– GDP : ngân sách dự trữ .

Bảng 2.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Dự án : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đơn vị tính : …

STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

THUẾ GTGT

GIÁ TRỊ SAU THUẾ

KÝ HIỆU

[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [ 6 ]

1

Chi phí xây dựng
Gxd
1.1

Chi phí xây dựng công trình

1.2

Chi phí xây dựng công trình phụ trợ

2

Chi phí thiết bị
Gtb

3

Chi phí quản lý dự án
Gqlda

4

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Gtv

5

Chi phí khác
Gk

6

Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2)
Gdp
6.1

Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh

GDP1
6.2

Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá

GDP2
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6)

Gxdct

NGƯỜI LẬP

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )
Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số … .

1. Xác định ngân sách xây dựng ( Gxd )

Ngân sách chi tiêu xây dựng được xác lập theo Phụ lục III Thông tư này .

2. Xác định ngân sách thiết bị ( Gtb )

Ngân sách chi tiêu thiết bị ( Gtb ) gồm có những ngân sách pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP và được xác lập theo công thức ( 2.2 ) dưới dây. Trường hợp trong giá thiết bị đã gồm có 1 số ít hoặc hàng loạt những ngân sách nêu tại công thức ( 2.2 ) thì bảng 2.2 tổng hợp ngân sách thiết bị được kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích .
Công thức xác lập ngân sách thiết bị như sau :
Gtb – Gms + Ggc + Gqlmstb + Gcn + Gđt + Glđ + Gct + Gvc + Gk ( 2.2 )
Trong đó :
– Gms : ngân sách shopping thiết bị khu công trình và thiết bị công nghệ tiên tiến ;
– Ggc : ngân sách gia công, sản xuất thiết bị cần gia công, sản xuất ( nếu có ) ;
– Gqlmstb : ngân sách quản trị shopping thiết bị ( nếu có ) ;
– Gcn : ngân sách mua bản quyền ứng dụng sử dụng cho thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến của dự án Bất Động Sản ( nếu có ) ;
– Gđt : ngân sách huấn luyện và đào tạo và chuyển giao công nghệ tiên tiến ( nếu có ) ;
– Glđ : ngân sách lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh ;
– Gct : ngân sách chạy thử nghiệm thiết bị theo nhu yếu kỹ thuật ;
– GVC : ngân sách luân chuyển ;
– Gk : ngân sách khác có tương quan ( nếu có ) .

Bảng 2.2: TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ

Dự án : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đơn vị tính : …
STT

NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT
GIÁ TRỊ SAU THUẾ

KÝ HIỆU
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [ 6 ] 1

Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ

Gms
1.1

Loại thiết bị 1

2

Chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo (nếu có)

Ggc
2.1

Loại thiết bị 1

….

3

Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có)

Gqlmstb
4

Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có)

Gcn
5

Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có)

Gđt
6

Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh

Glđ
7

Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật

Gct
8

Chi phí vận chuyển

Gvc

9

Chi phí khác có liên quan (nếu có)

Gk

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Gtb

NGƯỜI LẬP

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )
Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số … .

2.1. Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được xác định theo công thức sau:

2.3

Trong đó :
– Qi : khối lượng hoặc số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) thứ i ( i = 1 ÷ n ) cần mua ;
– Mi : giá tính cho một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) thứ i ( i = 1 ÷ n ), được xác lập theo công thức :
Mi = Gg + Clk + Cbq + T ( 2.4 )
Trong đó :
– Gg : giá thiết bị ở nơi mua hay giá tính đến cảng Nước Ta và những phí bảo hiểm, thuế nhập khẩu, … theo pháp luật của pháp lý ( so với thiết bị nhập khẩu ) đã gồm có ngân sách phong cách thiết kế và giám sát sản xuất thiết bị ;
– Clk : ngân sách lưu kho, lưu bãi, lưu Container một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) tại cảng Nước Ta so với thiết bị nhập khẩu ;
– Cbq : ngân sách dữ gìn và bảo vệ, bảo trì một đơn vị chức năng khối lượng hoặc một đơn vị chức năng số lượng thiết bị ( nhóm thiết bị ) tại hiện trường ;
– T : những loại thuế và phí có tương quan .
Đối với những thiết bị chưa đủ điều kiện kèm theo xác lập được giá theo công thức ( 2.4 ) thì hoàn toàn có thể dự trù trên cơ sở thông tin về giá thiết bị trong mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; hoặc lựa chọn mức giá tương thích nhất giữa những làm giá của đơn vị sản xuất hoặc nhà đáp ứng thiết bị ( trừ những loại thiết bị lần đầu Open trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường ) bảo vệ cung ứng nhu yếu phân phối thiết bị cho khu công trình ; hoặc giá những thiết bị tương tự như về hiệu suất, công nghệ tiên tiến và nguồn gốc trong khu công trình đã thực thi được quy đổi tương thích với thời gian giám sát. Trong quy trình xác lập ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng, nhà thầu tư vấn có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, nhìn nhận mức độ tương thích của giá thiết bị khi sử dụng những làm giá, tài liệu giá nêu trên .
2.2. giá thành gia công, sản xuất so với thiết bị cần gia công, sản xuất được xác lập trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, sản xuất và đơn giá gia công, sản xuất tương ứng theo một tan ( hoặc một đơn vị chức năng tính ) tương thích với đặc thù, chủng loại thiết bị ; hoặc thông tin về giá gia công, sản xuất thiết bị trong mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; hoặc địa thế căn cứ vào làm giá gia công, sản xuất của đơn vị chức năng sản xuất, đáp ứng ; hoặc giá gia công, sản xuất thiết bị tựa như của khu công trình đã thực thi được quy đổi tương thích với thời gian giám sát .
2.3. Chi tiêu quản trị shopping thiết bị ( nếu có ) được xác lập bằng cách lập dự toán .
2.4. Chi tiêu mua bản quyền ứng dụng sử dụng cho thiết bị khu công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến của dự án Bất Động Sản được xác lập theo Ngân sách chi tiêu tùy vào đặc tính đơn cử của từng công nghệ tiên tiến .
2.5. Chi tiêu đào tạo và giảng dạy và chuyển giao công nghệ tiên tiến được xác lập theo giá thị trường hoặc bằng cách lập dự toán, hoặc được dự trù tuỳ theo đặc thù đơn cử của từng dự án Bất Động Sản .
2.6. Chi tiêu lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác lập bằng cách lập dự toán như so với ngân sách xây dựng .
2.7. Chi tiêu chạy thử nghiệm thiết bị theo nhu yếu kỹ thuật, ngân sách luân chuyển, ngân sách khác có tương quan được xác lập bằng cách lập dự toán hoặc dự trù tuỳ theo đặc thù đơn cử của từng dự án Bất Động Sản .

3. Xác định ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản ( Gqlda )

3.1. giá thành quản trị dự án Bất Động Sản được xác lập theo công thức sau :
GQLDA = N x ( GXDtt + GTBtt ) ( 2.5 )
Trong đó :
– N : định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) sử dụng để tính ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt ;
– GXDtt : ngân sách xây dựng trước thuế giá trị ngày càng tăng ;
– GTBtt : ngân sách thiết bị trước thuế giá trị ngày càng tăng .
3.2. Trường hợp ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản được xác lập theo hướng dẫn tại mục 3.1 Phụ lục này không tương thích thì được xác lập bằng cách lập dự toán .

4. Xác định ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng ( GTV )

Chi tiêu tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng được xác lập theo công thức sau :

2.6

Trong đó :
– Ci : ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng thứ i ( i = 1 ÷ n ) được xác lập theo định mức pháp luật tại Thông tư phát hành định mức xây dựng ;
– Dj : ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng thứ j ( j = 1 ÷ m ) được xác lập bằng cách lập dự toán theo pháp luật tại điểm b, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 13 Thông tư này ;
– Ek : ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng thứ k ( k = 1 ÷ l ) đã thực thi trước khi xác lập dự toán xây dựng khu công trình theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư này và một số ít ngân sách tư vấn khác .

Bảng 2.3: TỔNG HỢP CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đơn vị tính : …
STT

NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT
GIÁ TRỊ SAU THUẾ

KÝ HIỆU
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [ 6 ]

1
Chi phí thiết kế xây dựng công trình

Gtk

2
Chi phí giám sát thi công xây dựng

GgsChi phí tư vấn khác có liên quan đến công trình (nếu có)

Gtvk
TỔNG CỘNG

Gtv

NGƯỜI LẬP

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )
Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số … .

5. Xác định ngân sách khác ( Gk )

Ngân sách chi tiêu khác được xác lập theo công thức sau :

chi phi khac

Trong đó :
– Ci : ngân sách khác thứ i ( i = 1 ÷ n ) được xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
– Dj : ngân sách khác thứ j ( j = 1 ÷ m ) được xác lập bằng lập dự toán. Chi tiêu kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch trong quy trình kiến thiết xây dựng và khi nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong xây đắp xây dựng khu công trình lập dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn Nghị định pháp luật cụ thể 1 số ít nội dung về quản trị chất lượng, xây đắp xây dựng và bảo dưỡng khu công trình xây dựng .
– Ek : ngân sách khác thứ k ( k = 1 ÷ l ) .
Bảng 2.4 : TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁC
Dự án : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đơn vị tính : …
STT

NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT
GIÁ TRỊ SAU THUẾ

KÝ HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [ 6 ] 1

Chi phí bảo hiểm công trình

2

Phí thẩm định thiết kế

3

Phí thẩm định dự toán

Các loại chi phí khác có liên quan

TỔNG CỘNG

Gk

NGƯỜI LẬP

( ký, họ tên )

NGƯỜI CHỦ TRÌ

( ký, họ tên )
Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số … .

6. Xác định ngân sách dự trữ ( Gdp )

giá thành dự trữ được xác lập cho khối lượng, việc làm phát sinh và dự trữ cho yếu tố trượt giá theo công thức sau :
GDP = GDP1 + GDP2 ( 2.8 )
Trong đó :
– GDP1 : ngân sách dự trữ cho khối lượng, việc làm phát sinh được xác lập theo công thức sau :

2.9

+ GXDCT : giá trị dự toán xây dựng khu công trình trước ngân sách dự trữ ;
+ kps : là tỷ suất dự trữ cho khối lượng, việc làm phát sinh. Mức tỷ suất này phụ thuộc vào vào mức độ phức tạp của khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản và điều kiện kèm theo địa chất nơi xây dựng khu công trình, kps ≤ 5 % .
– GDP2 : ngân sách dự trữ cho yếu tố trượt giá ( GDP2 ) được xác lập theo công thức sau :

2.10

Trong đó :
+ T : thời hạn xây dựng khu công trình ( xác lập theo quý, năm ) ;

+ t: khoảng thời gian tương ứng (theo quý, năm) theo kế hoạch dự kiến xây dựng công trình (t=1÷T);

+ chi phi du phong : giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự phòng thực hiện trong khoảng thời gian thứ t;

+ IXDCTbq : chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự trữ cho yếu tố trượt giá được xác lập theo công thức ( 1.13 ) tại mục 2.5 Phụ lục I Thông tư này, trong đó T là số quý, số năm .
+ ± ∆ IXDCT : mức dịch chuyển trung bình của chỉ số giá xây dựng theo thời hạn xây dựng khu công trình so với mức độ trượt giá trung bình của đơn vị chức năng thời hạn ( quý, năm ) đã tính và được xác lập trên cơ sở dự báo xu thế dịch chuyển của những yếu tố ngân sách Ngân sách chi tiêu trong khu vực và quốc tế bảng kinh nghiệm tay nghề chuyên viên .

0933.54.64.76