Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất 2021 mới và chi tiết nhất

articlewriting1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

Hôm nay, ngày … .. tháng … .. năm … …, tại … … … … … … … …. chúng tôi gồm :
Bên đặt cọc ( Sau đây gọi tắt là Bên A )
Ông : …………………………………………………………………………………………………………..
Sinh năm : …………………………………………………………………………………………………..
CMND / CCCD số : ………………… do ……………………………… cấp ngày …………………
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………………………..
Bà : …………………………………………………………………………………………………………….
Sinh năm : ……………………………………………………………………………………………………
CMND / CCCD số : …………………. do …………………………… cấp ngày ………………….
Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………………………….
Bên nhận đặt cọc ( Sau đây gọi tắt là Bên B )
Ông : …………………………………………………………………………………………………………..
Sinh năm : …………………………………………………………………………………………………..
CMND / CCCD số : ………………. do ………………………. cấp ngày …………………………
Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………………………….
Bà : ……………………………………………………………………………………………………………
Sinh năm : ………………………………………………………………………………………………….
CMND / CCCD số : ………………. do ………………………… cấp ngày ………………………
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………………………
Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng đặt cọc này để bảo vệ thực thi việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất theo những thoả thuận sau đây :

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền … … … … … … … đồng ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … đồng chẵn ) mà bên A đặt cọc cho bên B để được nhận chuyển nhượng ủy quyền thửa đất số … … … …, tờ map số … … … … … … .. tại địa chỉ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất … … … … … … … số … … … … … .. ; số vào sổ cấp GCN số … … … .. do … … … … … … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … mang tên … … … … … …
tin tức đơn cử như sau :
– Diện tích đất chuyển nhượng ủy quyền : …….. mét vuông ( Bằng chữ : ………………… mét vuông )
– Thửa đất : ……………………….. – Tờ map : ……………………………………………………
– Địa chỉ thửa đất : ……………………………………………………………………………………
– Mục đích sử dụng : ……………………………. mét vuông
– Thời hạn sử dụng : …………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………….

Điều 2: Thời hạn đặt cọc và giá chuyển nhượng

2.1. Thời hạn đặt cọc

Thời hạn đặt cọc là : … … … … … .., kể từ ngày … … … … … … … … … … … hai bên sẽ tới tổ chức triển khai công chứng để lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .

2.2. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng ủy quyền thửa đất nêu trên được hai bên thỏa thuận hợp tác là : ………….. ( Bằng chữ : ……………………………………………. đồng chẵn ) .
Giá chuyển nhượng ủy quyền này cố định và thắt chặt trong mọi trường hợp ( sẽ thỏa thuận hợp tác tăng hoặc giảm nếu được bên còn lại chấp thuận đồng ý ) .

Điều 3: Mức phạt cọc

Theo lao lý của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, đơn cử :
– Nếu Bên A phủ nhận giao kết và triển khai việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất thì mất số tiền đặt cọc .
– Nếu Bên B khước từ giao kết và thực thi việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất thì trả lại cho Bên A số tiền đặt cọc và chịu phạt cọc với số tiền tương ứng .

Điều 4: Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quy trình thực thi Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì những bên cùng nhau thương lượng, hòa giải xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu Toà án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 5: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau :

5.1. Bên A cam đoan

– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự .
– Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc .
– Đã khám phá rõ nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng ủy quyền nêu trên .
– Thực hiện đúng và không thiếu những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

5.2. Bên B cam đoan

– Những thông tin về nhân thân, về quyền sử dụng đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự .
– Quyền sử dụng đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng ủy quyền cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không là gia tài bảo vệ cho khoản vay của bên B tại Ngân hàng .
– Tính đến thời gian giao kết hợp đồng này Bên B cam kết thửa đất nêu trên có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch, chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất kể ai, không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .
– Bên B cam kết ràng buộc kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành sẽ không đưa gia tài nêu trên tham gia thanh toán giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào .
– Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc .
– Thực hiện đúng và khá đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

Điều 6: Điều khoản chung

– Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành ngay sau khi hai bên ký kết .
– Việc giao dịch thanh toán tiền, chuyển giao sách vở, thửa đất phải được lập thành văn bản, có xác nhận của người làm chứng và chữ ký của hai bên .
– Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này .

Hợp đồng này gồm …. ….. tờ, …. ……. trang và được lập thành ….…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  ……… bản để thực hiện.

Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng triển khai. ‘

BÊN ĐẶT CỌC
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC
(Ký, ghi rõ họ tên)

0000000000