Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo pháp luật về Khoáng sản như thế nào?

articlewriting1
Theo pháp luật tại Điều 31, Luật Khoáng sản và những Điều 26, Điều 27, Nghị định 76/2000 / NĐ-CP thì những pháp luật về Giấy phép khai thác khoáng sản đơn cử như sau :
1 – Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức triển khai, cá thể được phép thăm dò khoáng sản so với khu vực đã thăm dò, với điều kiện kèm theo tổ chức triển khai, cá thể đó đã hoàn thành xong mọi nghĩa vụ và trách nhiệm được lao lý trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi lao lý của pháp lý .
Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn mà tổ chức triển khai, cá thể được phép thăm dò không nộp đơn xin giấy phép khai thác khoáng sản so với khu vực đã thăm dò, thì giấy phép thăm dò mới hoặc giấy phép khai thác khoáng sản hoàn toàn có thể được cấp so với khu vực đó cho tổ chức triển khai, cá thể khác .

2 – Đối với khu vực đã thăm dò, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về Khoáng sản, phù hợp với quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 5 và các điều 13 và 14 của Luật Khoáng sản.

Diện tích khu vực khai thác của một giấy phép khai thác khoáng sản được xác lập trên cơ sở báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi về khai thác khoáng sản đã được đánh giá và thẩm định và chấp thuận đồng ý theo lao lý tại Điều 44 của Nghị định 76/2000 / NĐ-CP .
3 – Thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản được xác lập trên cơ sở báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi về khai thác khoáng sản đã được thẩm định và đánh giá và đồng ý chấp thuận theo lao lý tại Điều 44 của Nghị định 76/2000 / NĐ-CP, nhưng không quá ba mươi năm, được gia hạn theo những điều kiện kèm theo sau đây :

3.1. Tại thời điểm xin gia hạn, tổ chức, cá nhân được phép khai thác đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan của pháp luật;

3.2. Giấy phép khai thác còn hiệu lực hiện hành không ít hơn ba tháng ;

3.3. Kèm theo đơn xin gia hạn gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải có báo cáo tổng hợp kết quả khai thác đến thời điểm xin gia hạn kèm theo bản đồ hiện trạng mỏ; diện tích và trữ lượng khoáng sản chưa khai thác của mỏ, chương trình, kế hoạch tiếp tục khai thác;

Trường hợp giấy phép được cấp trước ngày Luật Khoáng sản có hiệu lực thực thi hiện hành thì phải nộp bổ trợ phong cách thiết kế mỏ, báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ;
3.4. Giấy phép khai thác khoáng sản được gia hạn nhiều lần trên cơ sở kế hoạch khai thác liên tục, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận đồng ý, nhưng tổng thời hạn gia hạn không quá hai mươi năm .
4 – Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể quốc tế hoặc tổ chức triển khai liên kết kinh doanh có bên quốc tế xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cùng với giấy phép góp vốn đầu tư hoặc sau khi giấy phép góp vốn đầu tư đã được cấp theo pháp luật của Luật góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta .

0933.54.64.76