Tài liệu Bài hát em đi trên cỏ non – Bắc Sơn (lời bài hát có nốt) docx

articlewriting1
Ngày đăng : 14/12/2013, 19 : 16

=======================& b b b 2 4 Em đi trên cỏ non. œ » » » » J Em Em œ » » » » J quên đi œ » » » » J tên trên œ » » » » J luống cỏ œ » » » » rau non càng mọc ˆ « « « « j cua ôm œ » » » » J ‰ « « « « « « « « « ˆ mọc đôi Bắc Sơn ˆ ˆ_ « « « « j bờ bờ ˆ_ « « « « j thềm đưòng ““{ ll ll ll =========================& b b b ˙ « « « « xưa đê œ » » » » J Nhưng Em œ » » » » J em che œ » » » » J không nghiêng œ » » » » J thể nón œ » » » » J. quên lá cây chân œ » » » » K ˆ « « « « j cầu rụt ˆ « « « « j dừa rè ll ll ll =========================& b b b ‰ œ » » » » J mưa qua « « « « « « « « « ˆ rụng nhòp ˆ ˆ « « « « j giọt cầu ˙ » » » » mưa tre œ » » » » J Cha Quê œ » » » » J đưa hương œ » » » » K em em ˆ « « « « k ở ˆ « « « « j đi ngoại ll ll ll =========================& b b b ˆ_ « « « « j. học thành ngôi xóm ˆ « « « « k ˆ_ « « « « j nhà trường ˆ « « « « j xa tranh ‰ nˆ « « « « j Chân Em ˆ « « « « j em qua œ » » » » J bé mấy ˆ « « « « j. nhỏ sông sợ vượt ˆ « « « « k ˆ « « « « j lấm mấy ˆ _ _ « « « « « j bùn đèo ll ll ll =========================& b b b ‰ dẫu ˆ _ « « « « j Cha ngồi trèo ˆ _ _ « « « « « k ˆ _ « « « « k xuống lên ˆ _ _ « « « « « j đỉnh cõng ˆ « « « « em cao Cha mấy ˆ « « « « j nói núi ˆ « « « « j ≈ ˆ « « « « k cũng (con) « « « « « « « « « ˆ _ _ lặn cưỡi ˆ _ ˆ _ _ « « « « « « « « « ngựa lội ˆ _ ˆ _ _ « « « « « j về ngựa. ll ll ll =========================& b b b ˙_ « « « « thăm ˙_ « « « « .phi œ » » » » J Xám œ » » » » J khói œ » » » » J xám œ » » » » J chân ””{ 1. llll 2. ll =========================& b b b œ » » » » mây hỏi œ » » » » J lòng ˆ « « « « j ‰ œ » » » » J « « « « « « « « « « ˆ phải ˆ œ » » » » J sương ˙ » » » » bay? ll ll ll =========================& b b b œ » » » » J Trắng œ » » » » J áo œ » » » » J trắng nˆ « « « « j ai nˆ « « « « j đi ˆ « « « « j vội « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ _ « « « « « j vàng ‰ ˆ « « « « j bóng ˆ « « « « j dáng ˆ « « « « j thơ ll ll ll =========================& b b b ˆ « « « « j ˆ « « « « k ngây ˆ_ « « « « k ˆ « « « « ˆ « « « « k Tia ˆ « « « « k nắng ˆ _ _ « « « « « j vàng ˆ_ « « « « j nhuộm ˆ « « « « j thôn ˙ « « « « xóm ll ll ll =========================& b b b ˆ « « « « k Cơn ˆ « « « « k gió ˆ _ _ « « « « « j rụng ˆ_ « « « « j bông ˆ « « « « j bưởi ˙ « « « « trắng ˆ « « « « k nghe ˆ « « « « k ˆ _ _ « « « « « j gì ˆ_ « « « « j như ˆ « « « « j tha ll ll ll =========================& b b b ˙ « « « « thiết ˆ « « « « k qua ˆ « « « « k lối ˆ _ _ « « « « « j mòn ˆ _ « « « « j chưa ˆ_ « « « « j quen ˙ « « « « biết ll ll ll =========================& b b b œ » » » » J Em œ » » » » J chưa œ » » » » K đi œ » » » » K trên œ » » » » J cỏ œ » » » » J. non chưa œ » » » » K ˆ « « « « j từng œ » » » » J nghe ‰ « « « « « « « « « ˆ mát ˆ ˆ_ « « « « j rượi ˆ_ « « « « j bàn ll ll ll =========================& b b b ˙ « « « « chân œ » » » » J Em œ » » » » J chưa œ » » » » K qua œ » » » » K mấy œ » » » » J khúc œ » » » » J. sông chưa œ » » » » K ˆ « « « « j được ˆ « « « « j nhìn ll ll ll =========================& b b b ‰ œ » » » » J doi « « « « « « « « « ˆ vònh ˆ ˆ « « « « j chiều ˙ » » » » hôm œ » » » » J Em œ » » » » J chưa œ » » » » J yêu ˆ « « « « j ngoại ll ll ll =========================& b b b ˆ_ « « « « j. thành khi ˆ « « « « k ˆ_ « « « « j mà ˆ « « « « j em ‰ nˆ « « « « j chưa ˆ « « « « j nghe œ » » » » J trái ˆ « « « « j. tim mình ˆ « « « « k ˆ « « « « j rung ˆ _ _ « « « « « j động ll ll ll =========================& b b b ‰ ˆ _ « « « « j Thû Thû Mẹ Mẹ « « « « « « « « « ˆ _ _ ˆ _ ˆ _ _ « « « « « j đợi đợi ˆ « « « « Cha Cha thương thương ˆ « « « « j lắm lắm ˆ « « « « j ≈ như như ˆ _ « « « « k « « « « « « « « « ˆ _ _ ruộng ruộng ˆ _ « « « « « « « « « ˆ _ _ ngập đợi ˆ _ ˆ _ _ « « « « « j phù. phù ““{ ll ll ll =========================& b b b ˙_ « « « « sa ˙_ « « « « .sa. ””{ 1. ”” 2. . =======================& b b b 2 4 Em đi trên cỏ non. œ » » » » J Em Em œ » » » » J quên đi œ » » » » J tên trên œ » » » » J luống cỏ œ » » » » rau non càng mọc ˆ « «. =========================& b b b œ » » » » J Em œ » » » » J chưa œ » » » » K đi œ » » » » K trên œ » » » » J cỏ œ » » » » J. non chưa œ » » » » K ˆ « « « « j từng

– Xem thêm –

Xem thêm: Tài liệu Bài hát em đi trên cỏ non – Bắc Sơn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát em đi trên cỏ non – Bắc Sơn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát em đi trên cỏ non – Bắc Sơn (lời bài hát có nốt) docx

0933.54.64.76