Nghị định 53/2017/NĐ-CP giấy tờ đất đai được cấp giấy phép xây dựng

articlewriting1

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——-

Số: 53/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai đcấp giấy phép xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này pháp luật những loại sách vở hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng ; nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc sử dụng sách vở hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng .2. Các loại sách vở hợp pháp về đất đai làm địa thế căn cứ triển khai việc xác lập quyền sử dụng đất của tổ chức triển khai, cá thể được thực thi theo pháp luật của pháp lý về đất đai .3. Việc cấp giấy phép xây dựng được triển khai theo pháp luật của pháp lý về xây dựng .

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng (sau đây gọi chung là chủ đầu tư); cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định này là giấy tờ thuộc một trong các loại sau:

1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được cấp theo lao lý của Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai năm 2003 .2. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được cấp theo pháp luật của Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những luật tương quan đến góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009 / QH12 .3. Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo lao lý tại Nghị định số 60 / CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của nhà nước về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Nghị định số 61 / CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của nhà nước về mua và bán và kinh doanh thương mại nhà ở .

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh nhà ở năm 1991; Luật nhà ở năm 2005; Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam; Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; các giấy chứng nhận khác về quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ.

5. Các loại sách vở đủ điều kiện kèm theo để cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy ghi nhận gồm : Các loại sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013 ; Điều 18 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đất đai năm 2013 và lao lý tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Nghị định lao lý cụ thể thi hành Luật đất đai hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và được cơ quan ĐK đất đai xác nhận đủ điều kiện kèm theo để cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .6. Giấy tờ về đất đai so với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý về đất đai, gồm : Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng thuê đất kèm theo ( nếu có ) hoặc sách vở về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án Bất Động Sản có sử dụng đất hoặc Quyết định được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .7. Báo cáo thanh tra rà soát, kê khai thực trạng sử dụng đất so với trường hợp tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo đang sử dụng mà chưa được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra và quyết định hành động giải quyết và xử lý theo lao lý tại Điều 28 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đất đai .8. Giấy tờ về việc xếp hạng di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh so với trường hợp cấp giấy phép xây dựng để thực thi xây dựng mới, sửa chữa thay thế, tái tạo hoặc sơ tán những khu công trình di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh nhưng chưa được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật tại Điều 27 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đất đai năm 2013 .9. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản đồng ý chấp thuận về khu vực xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện so với khu công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục tiêu sử dụng để xây dựng và không được quy đổi mục tiêu sử dụng đất .10. Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình và người quản trị, sử dụng khu công trình giao thông vận tải hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về giao thông vận tải so với khu công trình được phép xây dựng trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho giao thông vận tải theo lao lý của pháp lý .11. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với trường hợp người sử dụng đất đã có sách vở hợp pháp về đất đai theo lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này nhưng đề xuất được cấp giấy phép xây dựng sử dụng vào mục tiêu khác với mục tiêu sử dụng đất đã được ghi trên sách vở đó .12. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, theo ý kiến đề nghị của cơ quan cấp giấy phép xây dựng để xác lập diện tích quy hoạnh những loại đất so với trường hợp người sử dụng đất có một trong những loại sách vở hợp pháp về đất đai theo lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này nhưng trên những sách vở đó không ghi rõ diện tích quy hoạnh những loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng .

Điều 4. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai phổ cập, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng những loại sách vở hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng lao lý tại Nghị định này ; đồng thời, thanh tra rà soát, triển khai xong những lao lý hướng dẫn, gồm có quy trình tiến độ thủ tục, hồ sơ sách vở để cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật của pháp lý về xây dựng .2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thanh tra rà soát, triển khai xong những pháp luật tương quan đến quy trình tiến độ thủ tục, hồ sơ sách vở để cấp những loại sách vở hợp pháp về đất đai theo pháp luật của pháp lý về đất đai .3. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tập huấn cho công chức thuộc những cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan quản trị đất đai tại địa phương thực thi đúng những pháp luật của Nghị định này trong quy trình triển khai cấp giấy phép xây dựng ; tổ chức triển khai thực thi việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý hành vi vi phạm những pháp luật của Nghị định này và những pháp luật khác có tương quan của pháp lý ; đồng thời, định kỳ báo cáo giải trình Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường những vướng mắc phát sinh để tổng hợp báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước theo pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan thuộc quyền quản trị, gồm : Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, niêm yết công khai minh bạch những loại sách vở hợp pháp về đất đai pháp luật tại Nghị định này để những chủ góp vốn đầu tư, những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng và cá thể tương quan biết, thực thi theo đúng pháp luật của pháp lý .4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng địa thế căn cứ pháp luật tại Nghị định này và những lao lý khác có tương quan của pháp lý để cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật ; tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong triển khai hoạt động giải trí xây dựng .5. Chủ góp vốn đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực trong việc cung ứng những loại sách vở hợp pháp về đất đai theo lao lý tại Nghị định này khi thực thi thủ tục cấp giấy phép xây dựng ; triển khai khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tương quan đến đất đai theo pháp luật của pháp lý .

Điều 5. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2017.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được nộp trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cập nhật giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại Nghị định này để được cấp giấy phép xây dựng.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. /

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, CN (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

0933.54.64.76