Quyết định 38/2021/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy phép xây dựng tỉnh Bình Định

articlewriting1

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
___________

Số: 38/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Bình Định, ngày 27 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ; Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái ; Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 ;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm năm trước ; Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít Điều của 37 Luật tương quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018 ;
Căn cứ Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít nội dung về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng ;
Theo ý kiến đề nghị ủa Giám đố Sở Xây dựng tại Tờ trình số 187 / TTr-SXD ngày 19 tháng 7 năm 2021 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này lao lý những nội dung tương quan đến công tác làm việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa phận tỉnh Bình Định gồm có : Thẩm quyền cấp, kiểm soát và điều chỉnh, gia hạn, tịch thu, hủy Giấy phép xây dựng khu công trình theo pháp luật của pháp lý về xây dựng hiện hành và quy mô, thời hạn sống sót khu công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được vận dụng so với những cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng ; những chủ góp vốn đầu tư ; tổ chức triển khai tư vấn xây dựng và những tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến hoạt động giải trí cấp Giấy phép xây dựng trên địa phận tỉnh Bình Định .

Điều 3. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng so với những khu công trình có quy mô từ cấp II trở lên .
2. Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh cấp Giấy phép xây dựng so với những khu công trình, nhà ở trong khu dân cư, khu đô thị mới và khu tính năng thuộc thẩm quyền quản trị của Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh .
3. Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép xây dựng khu công trình có quy mô từ cấp III trở xuống và nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thuộc địa giới hành chính quản trị ( trừ Khoản 2 Điều này ) .
4. Xác định thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trong những trường hợp đặc biệt quan trọng :

a) Trường hợp dự án gồm nhiều công trình có quy mô cấp khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình xây dựng có quy mô cấp cao nhất.

b ) Đối với những trường hợp ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép xây dựng sửa chữa thay thế, tái tạo làm đổi khác quy mô khu công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác lập theo quy mô khu công trình mới .

Điều 4. Điều kiện, thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn : Công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn phân phối những điều kiện kèm theo theo lao lý tại Điều 94 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm năm trước ( được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 ) .
2. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn : Theo thẩm quyền lao lý tại Điều 3 của Quy định này .

Điều 5. Quy mô, chiều cao và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ khi cấp phép xây dựng có thời hạn

1. Quy mô, chiều cao khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau khi cấp phép xây dựng có thời hạn :
a ) Trường hợp xây dựng mới khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau trên đất trống :
– Đối với khu công trình : Quy mô 01 tầng, chiều cao khu công trình không quá 6 m, nhịp cấu trúc không quá 15 m, tổng diện tích quy hoạnh sàn nhỏ hơn 1.000 mét vuông. Không có tầng hầm dưới đất, tầng bán hầm .
– Đối với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau : Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 mét vuông, dưới 3 tầng và chiều cao dưới 12 m. Không có tầng hầm dưới đất, tầng bán hầm .
b ) Trường hợp đã có khu công trình, nhà ở hiện hữu :
– Quy mô khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thay thế sửa chữa, tái tạo triển khai theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này, trừ đối tượng người dùng lao lý tại khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm năm trước ( được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Xây dựng ) .
– Đối với khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau hiện hữu có quy mô thực trạng lớn hơn pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều này, chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa thay thế, tái tạo theo quy mô, diện tích quy hoạnh thực trạng mà không được cơi nới, lan rộng ra .
c ) Đối với khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thuộc khoanh vùng phạm vi bảo vệ của di tích lịch sử đã được xếp hạng, khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa thay thế mà không làm tăng quy mô, cấp khu công trình .
2. Thời hạn sống sót khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau khi cấp phép xây dựng có thời hạn : Theo kế hoạch triển khai quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu công dụng hoặc quy hoạch cụ thể, quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng khu công dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

Điều 6. Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi, hủy Giấy phép xây dựng

Thực hiện theo pháp luật tại những Điều 51, 52 và 53 Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2021 của nhà nước Quy định chi tiết cụ thể một số ít nội dung về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng .

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021, sửa chữa thay thế Quyết định số 93/2020 / QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phát hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa phận tỉnh .

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai tiến hành, theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn việc thực thi Quyết định này .
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng ; Thủ trưởng những sở, ban, ngành ; quản trị Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

Nơi nhận:
– Như Điều 8;
– Bộ Xây dựng;
– Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
– TTTU, TTHĐND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
– CT và các PCT UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– LĐVP UBND tỉnh;
– TT THCB tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng

 

0933.54.64.76