Hệ thống làm mát

articlewriting1

Hệ thống làm mát

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.94 MB, 30 trang )

Bạn đang đọc: Hệ thống làm mát

I. Nhiệm vụ và phân loại

Nhiệm vụ của
1.Nhiệm vụ
hệ cơ
thống
Vì sao động
đốt
làmđược
mát làm
là gì?
trong cần
mát? Nếu không được
làm mát động cơ xảy
Hệ thống làm mát có nhiệm vụragiữ
chotượng
nhiệtgì?
độ của các
hiện
chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

I. Nhiệm vụ và phân loại
2. Phân loại

Hệ thống làm mát

Hệ thống làm mát
bằng nước

Hệ thống làm mát
bằng không khí

II.Hệ thống làm mát bằng nước
1.Cấu tạo

II.Hệ thống làm mát bằng nước
1.Cấu tạo
Két nước

Van hằng nhiệt

Ngoài ra còn có một số chi
Bơm
nước(10):
tạo
sự tuần
Van
Két
hằng
nước(5):
nhiệt(4)
gồm
:giữ
2máy,
bình
nước
chứa

tiết
khác
như:thân
Quạt
gió(7):
để tăng
tốcnắp
độ
hoàn
của
nước
trong
hệ
trong
phía
trên
nước

dưới
luôn
được
ở nhiệt
nốiđộ
máy,
đường
ống
két
làmáo
mát
cho

két nước,
nước
thống
cho
thông
nhau
một dàn ống(6)
làmphép
mát
dầubởi
v.v..
Đường nước ra
Nắp máy

Giàn ống
của két
nước Quạt gió

Thân máy
Ống phân
phối nước

Bơm nước
Ống
nước
nối tắt
về
bơm

Puli và đai truyền

Két làm mát dầu

Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức

2. Nguyên lý làm việc
TH1: Nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới
hạn định trước

Nhiệt độ thấp

 Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới
hạn định trước, van hằng nhiệt (4) đóng cửa thông với
đường nước về két(5), mở hoàn toàn cửa thông với
đường ống nhỏ để nước trong áo nước chảy thẳng về
trước bơm, rồi lại được bơm vào áo nước.

TH2: Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn đã định
Nhiệt độ
trung bình

 Khi nhiệt độ nước trong áo xấp xỉ giới hạn đã định,
van hằng nhiệt (4) mở cả hai đường để nước trong
áo nước vừa chảy vào két(5), vừa chảy qua đường
nước .

Nhiệt độ cao

 Khi

nhiệt độ nước trong áo nước vượt quá giới hạn
cho phép, van hằng nhiệt (4)đóng cửa thông với đường
nước nhỏ, mở hoàn toàn cửa thông với két làm mát,
nước được làm mát rồi được bơm hút trở lại áo nước của
động cơ.

Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức

KÉT NƯỚC
LÀM MÁT
BƠM
NƯỚC

ÁO
NƯỚC

Nhiệt độ cao
Nhiệt độ xấp xi
Nhiệt độ thấp

VAN HẰNG

NHIỆT

III. Hệ thống làm mát bằng không khí

1. Cấu tạo
 Có các cánh tản nhiệt được đúc bao ngoài thân
xilanh và nắp máy.

III. Hệ thống làm mát bằng không khí
1. Cấu tạo
Để tăng lượng không khí đi qua các cánh tản nhiệt,

trên các động cơ tĩnh tại hoặc động cơ nhiều xilanh có
cấu tạo thêm quạt gió, tấm hướng gió và vỏ bọc.
Quạt gió

Cánh tản nhiệt Tấm hướng gió

Vỏ bọc

Cửa thoát gió

Hệ thống làm mát bằng không khí sử dụng quạt gió

2. Nguyên lý làm việc
Các bạn hãy trình bày
nguyên lý làm việc của

hệ thống làm mát bằng
không khí?
 Khi

động cơ làm việc, nhiệt độ của các chi tiết tăng
cao do tiếp xúc với xilanh của động cơtruyền ra
cánh tản nhiệttản ra không khí.

Hệ thống làm mát bằng không khí sử dụng quạt gió không
chi tăng tốc độ làm mát mà còn làm mát đồng đều hơn.

Không nên tháo. Vì ngoài các tác dụng khác yếm xe
máy còn có tác dụng như là bản hướng gió. Khi xe
chạy, luồng gió sẽ được tập trung đi qua động cơ nên
động cơ được làm mát tốt hơn.
Theo các bạn, khi sử
dụng xe máy có nên
tháo yếm không?

Động cơ làm mát bằng
không khí có lắp quạt gió

Bánh đà động cơ có lắp các cánh
quạt làm quạt gió

Xilanh động cơ
có các cánh tản

nhiệt

L

V

A

À

N

M

M

Á
Á

C

A

O
O

H

N

G

N
C

T

K

É

T

N

Ư

B

Ơ

M

N

Ư


C

B

U

N

G

C
C

H

Á

H

Y

I

T

Câu 1: Điền từ thích hợp vào ô sau
Hệ thống……..có nhiệm vụ giữ cho
nhiệt độ các chi tiết không vượt quá
giới hạn cho phép.

Câu 2: Nhiệt độ nước trong áo nước như
thế nào thì van hằng nhiệt đóng cửa
thông với đường nước nhỏ, mở hoàn
toàn cửa thông với két làm mát?

Câu 3:
Đây là một trong những bộ phận
chính của HTLM bằng nước loại
tuần hoàn cưỡng bức?

Câu 4:Khi nhiệt độ nước trong áo nước
vượt quá giới hạn định trước thì toàn bộ
nước nóng đi qua bộ phận này?
A

Quạt gió

C

Bơm nước

B

Két nước

D

Thân máy

Hệ thống làm mátbằng không khíII. Hệ thống làm mát bằng nước1. Cấu tạoII. Hệ thống làm mát bằng nước1. Cấu tạoKét nướcVan hằng nhiệtNgoài ra còn có một số ít chiBơmnước ( 10 ) : tạosự tuầnVanKéthằngnước ( 5 ) : nhiệt ( 4 ) gồm : giữ2máy, bìnhnướcchứatiếtkhácnhư : thânQuạtgió ( 7 ) : để tăngtốcnắpđộhoàncủanướctronghệtrongphíatrênnướcvàdướiluônđượcở nhiệtnốiđộmáy, đườngốngkétlàmáomátchokét nước, nướcthốngchothôngnhaumột dàn ống ( 6 ) làmphépmátdầubởiv. v .. Đường nước raNắp máyGiàn ốngcủa kétnước Quạt gióThân máyỐng phânphối nướcBơm nướcỐngnướcnối tắtvềbơmPuli và đai truyềnKét làm mát dầuHệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức2. Nguyên lý làm việcTH1 : Nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giớihạn định trướcNhiệt độ thấp  Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giớihạn định trước, van hằng nhiệt ( 4 ) đóng cửa thông vớiđường nước về két ( 5 ), mở trọn vẹn cửa thông vớiđường ống nhỏ để nước trong áo nước chảy thẳng vềtrước bơm, rồi lại được bơm vào áo nước. TH2 : Nhiệt độ nước xê dịch số lượng giới hạn đã địnhNhiệt độtrung bình  Khi nhiệt độ nước trong áo xê dịch số lượng giới hạn đã định, van hằng nhiệt ( 4 ) mở cả hai đường để nước trongáo nước vừa chảy vào két ( 5 ), vừa chảy qua đườngnước. Nhiệt độ cao  Khinhiệt độ nước trong áo nước vượt quá giới hạncho phép, van hằng nhiệt ( 4 ) đóng cửa thông với đườngnước nhỏ, mở trọn vẹn cửa thông với két làm mát, nước được làm mát rồi được bơm hút trở lại áo nước củađộng cơ. Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bứcKÉT NƯỚCLÀM MÁTBƠMNƯỚCÁONƯỚCNhiệt độ caoNhiệt độ xấp xiNhiệt độ thấpVAN HẰNGNHIỆTIII. Hệ thống làm mát bằng không khí1. Cấu tạo  Có những cánh tản nhiệt được đúc bao ngoài thânxilanh và nắp máy. III. Hệ thống làm mát bằng không khí1. Cấu tạo  Để tăng lượng không khí đi qua những cánh tản nhiệt, trên những động cơ tĩnh tại hoặc động cơ nhiều xilanh cócấu tạo thêm quạt gió, tấm hướng gió và vỏ bọc. Quạt gióCánh tản nhiệt Tấm hướng gióVỏ bọcCửa thoát gióHệ thống làm mát bằng không khí sử dụng quạt gió2. Nguyên lý làm việcCác bạn hãy trình bàynguyên lý thao tác củahệ thống làm mát bằngkhông khí ?  Khiđộng cơ thao tác, nhiệt độ của những chi tiết cụ thể tăngcao do tiếp xúc với xilanh của động cơ  truyền racánh tản nhiệt  tản ra không khí. Hệ thống làm mát bằng không khí sử dụng quạt gió khôngchi tăng vận tốc làm mát mà còn làm mát đồng đều hơn. Không nên tháo. Vì ngoài những tác dụng khác yếm xemáy còn có tác dụng như là bản hướng gió. Khi xechạy, luồng gió sẽ được tập trung chuyên sâu đi qua động cơ nênđộng cơ được làm mát tốt hơn. Theo những bạn, khi sửdụng xe máy có nêntháo yếm không ? Động cơ làm mát bằngkhông khí có lắp quạt gióBánh đà động cơ có lắp những cánhquạt làm quạt gióXilanh động cơcó những cánh tảnnhiệtCâu 1 : Điền từ thích hợp vào ô sauHệ thống … … .. có trách nhiệm giữ chonhiệt độ những chi tiết cụ thể không vượt quágiới hạn được cho phép. Câu 2 : Nhiệt độ nước trong áo nước nhưthế nào thì van hằng nhiệt đóng cửathông với đường nước nhỏ, mở hoàntoàn cửa thông với két làm mát ? Câu 3 : Đây là một trong những bộ phậnchính của HTLM bằng nước loạituần hoàn cưỡng bức ? Câu 4 : Khi nhiệt độ nước trong áo nướcvượt quá giới hạn định trước thì toàn bộnước nóng đi qua bộ phận này ? Quạt gióBơm nướcKét nướcThân máy

0933.54.64.76