Tham số là gì?

articlewriting1

Học thuật

Tham số ( parameter ) là phần hằng số hay giá trị không đổi trong một phương trình, có tá dụng cụ thể hóa mối quan hệ đúng mực giữa những biến số .

Tham số là gì?

Tham số (parameter) là phần hằng số hay giá trị không đổi trong một phương trình, có tá dụng cụ thể hóa mối quan hệ chính xác giữa các biến số. 

Ví dụ trong phương trình tiêu dùng: C = C* + cY, trong đó C* và c là các tham số tham gia quyết định mối liên hệ giữa biến độc lập C và biến phụ thuộc Y. Phương trình chỉ được xác định khi chúng ta biết hết các tham số của nó

Bạn đang đọc: Tham số là gì?

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Tham số trong toán học

Trong toán học, sự khác nhau giữa một tham số và một đối số (argument) của một hàm là: tham số là các ký hiệu thuộc phần định nghĩa của hàm, trong khi các đối số là các ký hiệu được cung cấp cho hàm khi nó được dùng.

Tham số trong xác suất

Trong kim chỉ nan Xác Suất, người ta hoàn toàn có thể nói rằng phân bổ của một biến ngẫu nhiên thuộc về một họ những phân bổ Tỷ Lệ. Các phân bổ thuộc họ đó phân biệt lẫn nhau bởi những giá trị của 1 số ít hữu hạn những tham số .

Ví dụ, người ta nói về “một phân bố Poisson với giá trị trung bình λ”, hay “một phân bố chuẩn với trung bình μ và phương sai σ2”. Có thể dùng chuỗi mô men (trung bình, bình phương trung bình,…) hoặc các nửa bất biến (cumulant) (trung bình, phương sai,…) làm các tham số cho một phân bố xác suất.

Tham số trong thống kê

Trong thống kê, những khái niệm khung trong kim chỉ nan Tỷ Lệ vẫn được tôn trọng. Tuy nhiên, sự chú ý quan tâm giờ chuyển tới phép ước đạt những tham số của một phân bổ dựa trên tài liệu quan sát được hay dựa trên những giả thiết thử nghiệm trên tài liệu này. Trong phép uớc lượng cổ xưa, những tham số này được xem là ” cố định và thắt chặt nhưng chưa xác lập ” ; ngược lại, trong phép Ước lượng Bayes chúng là những biến ngẫu nhiên với những phép phân bổ riêng của chúng .
Hoàn toàn hoàn toàn có thể đưa ra những kết luật thống kê mà không có những giả thiết về một họ tham số đặc trưng của những phép phân bổ Phần Trăm. Trường hợp đó gọi là thống kê phi tham số ; ngược với thống kê có tham số đã được diễn đạt trong phần trước .
Chẳng hạn, Spearman là một phép thử phi tham số mà nó được tính dựa trên bậc ( order ) của tài liệu mặc kệ những giá trị hiện thời của chúng, trong đó, Pearson là một tham số thử được tính trực tiếp trên những tài liệu và hoàn toàn có thể dùng để suy ra một quan hệ toán hoc .

0912.44.1586