Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà 2021

bien ban thanh ly hop dong thue nha

Trong trường hợp hợp đồng thuê nhà đã hết hạn hoặc do một số nguyên nhân khác nhau mà cả hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ rất cần thiết lúc này.

Nếu bạn đang cần tìm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hãy cùng theo dõi qua bài viết dưới đây.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm mục đích chấm hết và giải phóng những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên phát sinh từ hợp đồng được giao kết .

Sau khi hai bên đã xác định, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng và ký kết vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì tức là việc thuê nhà sẽ được chấm dứt. Về mặt pháp lý khi hai bên gồm bên người thuê và bên người cho thuê sẽ không còn bất kỳ liên quan, ràng buộc nào với nhau nữa.

Nếu không triển khai ký kết biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hai bên sẽ không có bất kể một địa thế căn cứ nào cho việc xác lập rằng hợp đồng thuê nhà trước đó đã kết thúc. Điều này sẽ gây ra khó khăn vất vả khi xảy ra rủi ro đáng tiếc, tranh chấp .

Lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà khi nào?

Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ được thực thi khi thuộc một trong những trường hợp sau :
+ Chủ thể cho thuê nhà thuộc chiếm hữu nhà nước triển khai không đúng thẩm quyền quyết định hành động như vượt cấp quyết định hành động hoặc đối tượng người dùng được thuê nhà không đúng lao lý pháp lý, nhất là với dạng nhà tại xã hội .
+ Đã hết thời hạn thuê nhà của hợp đồng mà một trong hai bên thuê và bên cho thuê không muốn ký tiếp hợp đồng gia thời hạn thuê nhà. Hoặc thời hạn thuê vẫn còn nhưng bên thuê nhà vì vài nguyên do không muốn liên tục việc thuê, hoặc bên cho thuê không muốn liên tục cho thuê nữa .
+ Trong thời hạn thuê nhà bị xảy ra sự cố, nhà ở bị hư hỏng nặng không hề khắc phục để sử dụng tiếp ; hoặc ngôi nhà nằm trong khu vực quy hoạch giải tỏa đất, có quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; hoặc ngôi nhà đang cho thuê đó bị nhà nước trưng dụng, trưng mua trong những trường hợp pháp lý pháp luật .

bien ban thanh ly hop dong thue nha

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hết thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … … tháng … .. năm … ..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự năm ngoái, Luật Nhà ở năm trước
Hợp đồng thuê nhà số … … .. ký vào ngày … tháng … .. năm … … .
Chúng tôi gồm những bên dưới đây thực thi việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số … .

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông / Bà : …
Ngày tháng năm sinh :
CMND / CCCD / Hộ chiếu số … … … .., do … … … .. … … … cấp ngày … … ..
Địa chỉ thường trú : … …

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Ông Bà …
Ngày tháng năm sinh
CMNDCCCD / Hộ chiếu số : … …, do … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … .
Địa chỉ thường trú : … … .
Hợp đồng cho thuê nhà giữa Bên A và Bên B kí vào ngày … … …. về việc cho thuê căn nhà tại … … … … … … … … … .. đã hết thời hạn cho thuê .
Nay chúng tôi thỏa thuận hợp tác và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà :

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày… tháng ….năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số …………….không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành……..bản, mỗi bản……trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số…………….. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số … …. … … .. ngày … … … tháng … … .. năm … …
BÊN CHO THUÊ NHÀ
BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

( Căn nhà số : đường … … … .. phường : … … … … … … Q. … … … … … …. )
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … …. do … … … … … … … … …
cấp ngày … …. tháng … …. năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Trụ sở số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Do Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … …. do … … … … … … … … … …
cấp ngày … …. tháng … …. năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Làm đại diện thay mặt theo Giấy ủy quyền số : … … … … … … … … … … … … … … … … .
Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số … … …. ngày … … … tháng … … … năm … … … .., chúng tôi thỏa thuận hợp tác việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau :

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành … … …. bản, mỗi bản … … … … trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số … … …. lưu 01 bản .
Lập tại Phòng công chứng số … … … … … ngày … … … .. tháng … … … .. năm … … .
BÊN CHO THUÊ NHÀ
( Ký và ghi rõ họ tên )
BÊN THUÊ NHÀ
( Ký và ghi rõ họ tên )

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần công chứng, chứng thực?

Căn cứ Điều 122 Luật nhà ở năm trước pháp luật : “ Đối với trường hợp tổ chức triển khai khuyến mãi ngay cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương ; mua và bán, cho thuê mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ; mua và bán, cho thuê mua nhà tại xã hội, nhà ở ship hàng tái định cư ; góp vốn bằng nhà tại mà có một bên là tổ chức triển khai ; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản trị nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, xác nhận hợp đồng, trừ trường hợp những bên có nhu yếu .

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.”

Như vậy với biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà không cần phải công chứng, xác nhận do không nằm trong pháp luật của pháp lý. Hai bên hoàn toàn có thể triển khai việc công chứng, xác nhận biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà theo mong ước mà không mang tính bắt buộc .
Trường hợp không thực thi việc công chứng, xác nhận, biên bản thanh lý đó vấn có giá trị pháp lý không khác gì được công chứng, xác nhận .

Trên đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Hy vọng các thông tin này giúp bạn giải đáp thắc mắc và nắm được các nội dung cần thiết.

0000000000