Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất giữa cá nhân, hộ gia đình với nhau

articlewriting1

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất giữa cá nhân, hộ gia đình với nhau. Điều kiện thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất? Hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất? Nội dung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất? Cùng tìm hiểu các vấn đề trên qua bài viết sau của LawKey.

Điều kiện thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Người sử dụng đất được thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau đây :– Có Giấy ghi nhận ; Trừ 02 trường hợp sau :

Trường hợp 1: Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho.

Trường hợp 2: Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền tặng cho đất đai khi:

+ Trường hợp quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất ;+ Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực thi quyền tặng cho khi có điều kiện kèm theo để cấp giấy ghi nhận ( chưa cần có giấy ghi nhận ) ;+ Trường hợp người sử dụng đất được chậm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trước khi triển khai những quyền .– Đất không có tranh chấp ;– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;– Trong thời hạn sử dụng đất .

Ngoài ra, việc tặng cho quyền sử dụng đất không thuộc các Trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất sau đây theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai:

– Hộ mái ấm gia đình, cá thể nhận tặng cho quyền sử dụng đất so với trường hợp mà pháp lý không được cho phép chuyển nhượng ủy quyền, tặng cho quyền sử dụng đất .

Ví dụ: Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động. (Khoản 1 Điều 40 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Như vậy, nếu việc tặng cho quyền sử dụng đất vẫn diễn ra trong khoảng chừng thời hạn dưới 10 năm kể từ ngày có quyết định hành động giao đất thì việc chuyển giao đó là trái luật vì không đủ điều kiện kèm theo để được tặng cho quyền sử dụng đất .– Hộ mái ấm gia đình, cá thể không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa .– Hộ mái ấm gia đình, cá thể không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng .>> Xem thêm : Điều kiện đưa đất vào kinh doanh thương mại theo luật hiện hành ?

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Theo pháp luật tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận. Như vậy có nghĩa, việc tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành hợp đồng được công chứng hoặc xác nhận. Và để hoàn toàn có thể công chứng hoặc xác nhận thì hiển nhiên, hợp đồng này phải được lập thành văn bản .

Nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 không lao lý về nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, về nội dung cũng như những pháp luật chung về hợp đồng này lại được kiểm soát và điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự năm ngoái .Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với lao lý về mục tiêu sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý về đất đai và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Việc công chứng thực hiện tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc xác nhận thực thi tại Ủy ban nhân dân cấp xã. ( Điểm d Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 )

>>Xem thêm: Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ chính chủ được pháp luật tại Nghị định 43/2014 / NĐ-CP .

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm có những sách vở theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT, được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT :– Đơn ĐK dịch chuyển đất đai theo Mẫu số 09 / ĐK phát hành kèm theo Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT ;– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ;– Bản gốc Giấy ghi nhận đã cấp ;

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK đất đai thường trực Sở tài nguyên và môi trường tự nhiên Tỉnh. Nếu người sang tên sổ đỏ chính chủ nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân xã nơi có đất thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy Ban Nhân Dân xã phải chuyển hồ sơ đó cho Văn phòng ĐK đất đai .Đối với nơi chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai thì nộp hồ sơ tại văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên môi trường tự nhiên huyện .

Lưu ý: Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ được trả lại cho người nộp trong thời hạn 03 ngày.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện kèm theo thực thi những quyền theo lao lý thì thực thi những việc sau :– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác lập và thông tin thu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với trường hợp phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý ;– Xác nhận nội dung dịch chuyển vào Giấy ghi nhận đã cấp theo lao lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường .Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất ;– Chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ; trao Giấy ghi nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã .

Bước 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người nộp hồ sơ nhu yếu sang tên sổ đỏ chính chủ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền trước khi nhận Giấy ghi nhận .

Bước 5. Trả Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ

Văn phòng ĐK đất đai trao Giấy ghi nhận cho người nộp hồ sơ hoặc giao Ủy Ban Nhân Dân xã trao cho người nộp hồ sơ nếu hồ sơ được người nộp hồ sơ nộp tại Ủy Ban Nhân Dân xã .Thời gian triển khai thủ tục : không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ .

Lưu ý:

Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì thời hạn thực thi so với từng loại thủ tục lao lý tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai .

Thời hạn 10 ngày được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

>> Xem thêm : Thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất mới nhấtĐất không có sách vở có được cấp sổ đỏ chính chủ ?

Trên đây là tư vấn của LawKey về Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với LawKey để được tư vấn, giải đáp.

0912.44.1586