Danh mục hàng hóa chịu thuế VAT 0%, 5% và 10%

thue suat thue gia tri gia tang 1504141439
Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là mức thuế phải nộp trên một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế. Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng gồm 03 mức khác nhau : 0 %, 5 % và 10 % .

1. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 0%

Căn cứ Điều 9 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC, thuế suất 0 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ; hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, lắp ráp khu công trình ở quốc tế và ở trong khu phi thuế quan ; vận tải đường bộ quốc tế ; sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị ngày càng tăng khi xuất khẩu, trừ những trường hợp không vận dụng mức thuế suất 0 % .
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được bán, đáp ứng cho tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế và tiêu dùng ở ngoài Nước Ta ; bán, đáp ứng cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ; sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho người mua quốc tế theo lao lý của pháp lý .

TT

Đối tượng vận dụng thuế suất 0 %
Điều kiện vận dụng thuế suất 0 %
1
Hàng hóa xuất khẩu gồm :
– Hàng hóa xuất khẩu ra quốc tế, kể cả ủy thác xuất khẩu .
– Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước ; hàng bán cho shop miễn thuế .
– Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận sản phẩm & hàng hóa ở ngoài Nước Ta .
– Phụ tùng, vật tư sửa chữa thay thế để sửa chữa thay thế, bảo trì phương tiện đi lại, máy móc thiết bị cho bên quốc tế và tiêu dùng ở ngoài Nước Ta .
– Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo pháp luật của pháp lý :
+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo lao lý của pháp lý thương mại về hoạt động giải trí mua, bán sản phẩm & hàng hóa quốc tế và những hoạt động giải trí đại lý mua, bán, gia công sản phẩm & hàng hóa với quốc tế .
+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo lao lý của pháp lý .
+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở quốc tế .
– Có hợp đồng bán, gia công sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu ; hợp đồng ủy thác xuất khẩu .
– Có chứng từ thanh toán giao dịch tiền sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng nhà nước và những chứng từ khác theo lao lý của pháp lý .
– Có tờ khai hải quan theo pháp luật .
Riêng hàng hóa bán mà điểm giao, nhận sản phẩm & hàng hóa ở ngoài Nước Ta, cơ sở kinh doanh thương mại ( bên bán ) phải có tài liệu chứng tỏ việc giao, nhận sản phẩm & hàng hóa ở ngoài Nước Ta như : Hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán sản phẩm & hàng hóa ở quốc tế ; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng ; chứng từ chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Nước Ta như : Hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy ghi nhận nguồn gốc … ; chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước gồm : Chứng từ qua ngân hàng nhà nước của cơ sở kinh doanh thương mại giao dịch thanh toán cho bên bán sản phẩm & hàng hóa ở quốc tế ; chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước của bên mua sản phẩm & hàng hóa thanh toán giao dịch cho cơ sở kinh doanh thương mại .
2
Dịch Vụ Thương Mại xuất khẩu gồm :
– Thương Mại Dịch Vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế và tiêu dùng ở ngoài Nước Ta ; cung ứng trực tiếp cho tổ chức triển khai, cá thể ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan .
Cá nhân ở quốc tế là người quốc tế không cư trú tại Nước Ta, người Nước Ta định cư ở quốc tế và ở ngoài Nước Ta trong thời hạn diễn ra việc đáp ứng dịch vụ. Tổ chức, cá thể trong khu phi thuế quan là tổ chức triển khai, cá thể có ĐK kinh doanh thương mại và những trường hợp khác theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước .
Trường hợp phân phối dịch vụ mà hoạt động giải trí phân phối vừa diễn ra tại Nước Ta, vừa diễn ra ở ngoài Nước Ta nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Nước Ta hoặc có cơ sở thường trú tại Nước Ta thì thuế suất 0 % chỉ vận dụng so với phần giá trị dịch vụ triển khai ở ngoài Nước Ta, trừ trường hợp phân phối dịch vụ bảo hiểm cho sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được vận dụng thuế suất 0 % trên hàng loạt giá trị hợp đồng .
Trường hợp, hợp đồng không xác lập riêng phần giá trị dịch vụ triển khai tại Nước Ta thì giá tính thuế được xác lập theo tỷ suất ( % ) ngân sách phát sinh tại Nước Ta trên tổng ngân sách. Cơ sở kinh doanh thương mại phân phối dịch vụ là người nộp thuế tại Nước Ta phải có tài liệu chứng tỏ dịch vụ thực thi ở ngoài Nước Ta .
– Có hợp đồng đáp ứng dịch vụ với tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế hoặc ở trong khu phi thuế quan .
– Có chứng từ giao dịch thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhà nước và những chứng từ khác theo pháp luật của pháp lý .
Riêng so với dịch vụ sửa chữa thay thế tàu bay, tàu biển phân phối cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, để được vận dụng thuế suất 0 %, ngoài những điều kiện kèm theo về hợp đồng và chứng từ thanh toán giao dịch nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Nước Ta phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa thay thế xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu .

3
Vận tải quốc tế gồm có vận tải đường bộ hành khách, tư trang, sản phẩm & hàng hóa theo chặng quốc tế từ Nước Ta ra quốc tế hoặc từ quốc tế đến Nước Ta, hoặc cả điểm đi và đến ở quốc tế, không phân biệt có phương tiện đi lại trực tiếp vận tải đường bộ hay không có phương tiện đi lại. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế gồm có cả chặng vận tải đường bộ trong nước thì vận tải đường bộ quốc tế gồm có cả chặng trong nước .
Ví dụ : Công ty vận tải đường bộ X tại Nước Ta có tàu vận tải đường bộ quốc tế, Công ty nhận luân chuyển sản phẩm & hàng hóa từ Sin-ga-po đến Nước Hàn. Doanh thu thu được từ luân chuyển sản phẩm & hàng hóa từ Sin-ga-po đến Nước Hàn là lệch giá từ hoạt động giải trí vận tải đường bộ quốc tế .
– Có hợp đồng luân chuyển hành khách, tư trang, sản phẩm & hàng hóa giữa người luân chuyển và người thuê luân chuyển theo chặng quốc tế từ Nước Ta ra quốc tế hoặc từ quốc tế đến Nước Ta hoặc cả điểm đi và điểm đến ở quốc tế theo những hình thức tương thích với lao lý của pháp lý. Đối với luân chuyển hành khách, hợp đồng luân chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh thương mại vận tải đường bộ quốc tế thực thi theo những lao lý của pháp lý về vận tải đường bộ .
– Có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước hoặc những hình thức thanh toán giao dịch khác được coi là thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước. Đối với trường hợp luân chuyển hành khách là cá thể, có chứng từ thanh toán giao dịch trực tiếp .
4
Dịch Vụ Thương Mại của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc trải qua đại lý, gồm có :
– Các dịch vụ của ngành hàng không vận dụng thuế suất 0 % : Dịch Vụ Thương Mại cung ứng suất ăn hàng không ; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay ; dịch vụ sân đậu tàu bay ; dịch vụ bảo mật an ninh bảo vệ tàu bay ; soi chiếu bảo mật an ninh hành khách, tư trang và sản phẩm & hàng hóa ; dịch vụ băng chuyền tư trang tại nhà ga ; dịch vụ Giao hàng kỹ thuật thương mại mặt đất ; dịch vụ bảo vệ tàu bay ; dịch vụ kéo đẩy tàu bay ; dịch vụ dẫn tàu bay ; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay ; dịch vụ quản lý bay đi, đến ; dịch vụ luân chuyển tổ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay ; chất xếp, kiểm đếm sản phẩm & hàng hóa ; dịch vụ Giao hàng hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không quốc tế Nước Ta ( passenger service charges ) .
– Các dịch vụ của ngành hàng hải vận dụng thuế suất 0 % : Dịch Vụ Thương Mại lai dắt tàu biển ; hoa tiêu hàng hải ; cứu hộ cứu nạn hàng hải ; cầu cảng, bến phao ; bốc xếp ; buộc cởi dây ; đóng mở nắp hầm hàng ; vệ sinh hầm tàu ; kiểm đếm, giao nhận ; đăng kiểm .
Đối với dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải :
– Dịch Vụ Thương Mại của ngành hàng không vận dụng thuế suất 0 % được thực thi trong khu vực cảng hàng không quốc tế quốc tế, trường bay, nhà ga sản phẩm & hàng hóa hàng không quốc tế và phân phối những điều kiện kèm theo sau :
+ Có hợp đồng đáp ứng dịch vụ với tổ chức triển khai ở quốc tế, hãng hàng không quốc tế hoặc nhu yếu đáp ứng dịch vụ của tổ chức triển khai ở quốc tế, hãng hàng không quốc tế .
+ Có chứng từ giao dịch thanh toán dịch vụ qua ngân hàng nhà nước hoặc những hình thức giao dịch thanh toán khác được coi là thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước. Trường hợp những dịch vụ phân phối cho tổ chức triển khai quốc tế, hãng hàng không quốc tế phát sinh không liên tục, không theo lịch trình và không có hợp đồng, phải có chứng từ thanh toán giao dịch trực tiếp của tổ chức triển khai quốc tế, hãng hàng không quốc tế .
Các điều kiện kèm theo về hợp đồng và chứng từ thanh toán giao dịch nêu trên không vận dụng so với dịch vụ ship hàng hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không quốc tế Nước Ta ( passenger service charges ) .
– Dịch Vụ Thương Mại của ngành hàng hải vận dụng thuế suất 0 % thực thi tại khu vực cảng và phân phối những điều kiện kèm theo sau :
+ Có hợp đồng đáp ứng dịch vụ với tổ chức triển khai ở quốc tế, người đại lý tàu biển hoặc nhu yếu đáp ứng dịch vụ của tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc người đại lý tàu biển .
+ Có chứng từ thanh toán giao dịch dịch vụ qua ngân hàng nhà nước của tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc có chứng từ giao dịch thanh toán dịch vụ qua ngân hàng nhà nước của người đại lý tàu biển cho cơ sở đáp ứng dịch vụ hoặc những hình thức giao dịch thanh toán khác được coi là thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước .
5
Các sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác, gồm :
– Hoạt động thiết kế xây dựng, lắp ráp khu công trình ở quốc tế hoặc ở trong khu phi thuế quan .
– Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế giá trị ngày càng tăng khi xuất khẩu, trừ những trường hợp không vận dụng mức thuế suất 0 % .
– Dịch Vụ Thương Mại thay thế sửa chữa tàu bay, tàu biển cung ứng cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế .

Lưu ý : Các trường hợp không vận dụng mức thuế suất 0 %, gồm :
– Tái bảo hiểm ra quốc tế ; chuyển giao công nghệ tiên tiến, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ ra quốc tế ; chuyển nhượng ủy quyền vốn, cấp tín dụng thanh toán, góp vốn đầu tư sàn chứng khoán ra quốc tế ; dịch vụ kinh tế tài chính phái sinh ; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra quốc tế ( gồm có cả dịch vụ bưu chính viễn thông phân phối cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ; cung ứng thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra quốc tế hoặc đưa vào khu phi thuế quan ) .
Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên thuộc trường hợp không chịu thuế giá trị ngày càng tăng theo hướng dẫn tại khoản 23 Điều 4 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC được sửa đổi, bổ trợ bởi Điều 1 Thông tư 25/2018 / TT-BTC ; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu ; hàng hoá, dịch vụ cung ứng cho cá thể không ĐK kinh doanh thương mại trong khu phi thuế quan, trừ những trường hợp khác theo lao lý của Thủ tướng nhà nước .
Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế giá trị ngày càng tăng đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào .
– Xăng, dầu bán cho xe xe hơi của cơ sở kinh doanh thương mại trong khu phi thuế quan mua tại trong nước .

– Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh thương mại phân phối cho tổ chức triển khai, cá thể ở trong khu phi thuế quan gồm có : cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi ; dịch vụ luân chuyển đưa đón người lao động ; dịch vụ ẩm thực ăn uống ( trừ dịch vụ phân phối suất ăn công nghiệp, dịch vụ nhà hàng trong khu phi thuế quan ) .
– Các dịch vụ sau đáp ứng tại Nước Ta cho tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế không được vận dụng thuế suất 0 % gồm :
+ Thi đấu thể thao, màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, văn hóa truyền thống, vui chơi, hội nghị, khách sạn, giảng dạy, quảng cáo, du lịch lữ hành .
+ Dịch Vụ Thương Mại thanh toán giao dịch qua mạng .
+ Dịch Vụ Thương Mại cung ứng gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tại Nước Ta .
thuế suất thuế giá trị gia tăngCác mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (Ảnh minh họa)
 

2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%

Căn cứ Điều 9 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5 % gồm :
TT
Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ
1
Nước sạch Giao hàng sản xuất và hoạt động và sinh hoạt, không gồm có những loại nước uống đóng chai, đóng bình và những loại nước giải khát khác thuộc đối tượng người tiêu dùng vận dụng mức thuế suất 10 % .
2
Quặng để sản xuất phân bón ; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây xanh gồm có :
– Quặng để sản xuất phân bón là những quặng làm nguyên vật liệu để sản xuất phân bón như quặng Apatít dùng để sản xuất phân lân, đất bùn làm phân vi sinh .
– Thuốc phòng trừ sâu bệnh gồm có thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành và những loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác .
– Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây cối .
3
Dịch Vụ Thương Mại đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ Giao hàng sản xuất nông nghiệp ; nuôi trồng, chăm nom, phòng trừ sâu bệnh cho cây xanh ; sơ chế, dữ gìn và bảo vệ loại sản phẩm nông nghiệp ( trừ nạo, vét kênh mương nội đồng thuộc trường hợp không chịu thuế ) .
Thương Mại Dịch Vụ sơ chế, dữ gìn và bảo vệ mẫu sản phẩm nông nghiệp gồm phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, xay xát, dữ gìn và bảo vệ lạnh, ướp muối và những hình thức dữ gìn và bảo vệ thường thì khác thuộc trường hợp không chịu thuế .
4
Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản, món ăn hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, dữ gìn và bảo vệ ( hình thức sơ chế, dữ gìn và bảo vệ thuộc trường hợp không chịu thuế ) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ những trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị ngày càng tăng .
Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này gồm có cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ .
5
Mủ cao su đặc sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm ; nhựa thông sơ chế ; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá gồm có những loại lưới đánh cá, những loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên vật liệu sản xuất .
6
Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại ; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và những loại sản phẩm thuộc trường hợp không chịu thuế .
Thực phẩm tươi sống gồm những loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành mẫu sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, ướp đông, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá và những mẫu sản phẩm thủy hải sản, món ăn hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì vận dụng thuế suất 10 % .
Lâm sản chưa qua chế biến gồm có những mẫu sản phẩm từ rừng tự nhiên khai thác thuộc nhóm : tuy nhiên, mây, tre, nứa, luồng, nấm, mộc nhĩ ; rễ, lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây và những loại lâm sản khác .
7
Đường ; phụ phẩm trong sản xuất đường, gồm có gỉ đường, bã mía, bã bùn .
8
Sản phẩm bằng đay, cói, tre, tuy nhiên, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và những loại sản phẩm bằng tay thủ công khác sản xuất bằng nguyên vật liệu tận dụng từ nông nghiệp là những loại mẫu sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên vật liệu chính là đay, cói, tre, tuy nhiên, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá như : thảm đay, sợi đay, bao đay, thảm sơ dừa, chiếu sản xuất bằng đay, cói ; chổi chít, dây thừng, dây buộc làm bằng tre nứa, xơ dừa ; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá ; đũa tre, đũa luồng ; bông sơ chế ; giấy in báo .
9
Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như : những loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh ; những thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, xe hơi cứu thương ; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu ; bơm kim tiêm ; dụng cụ phòng tránh thai và những dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế .
Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế ; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh gồm có thuốc thành phẩm, nguyên vật liệu làm thuốc, trừ thực phẩm công dụng ; vắc-xin ; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền ; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da ( không gồm có mỹ phẩm ) ; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế .
10
Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập gồm có những loại quy mô, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và những loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, điều tra và nghiên cứu, thí nghiệm khoa học .
11
Hoạt động văn hóa truyền thống, triển lãm, thể dục, thể thao ; trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật ; sản xuất phim ; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim .
– Hoạt động văn hóa truyền thống, triển lãm và thể dục, thể thao, trừ những khoản lệch giá như : bán sản phẩm & hàng hóa, cho thuê sân bãi, quầy bán hàng tại hội chợ, triển lãm .
– Hoạt động màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật như : tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc ; hoạt động giải trí màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật khác và dịch vụ tổ chức triển khai màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật của những nhà hát hoặc đoàn tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc có giấy phép hoạt động giải trí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp .
– Sản xuất phim ; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim, trừ những loại sản phẩm thuộc trường hợp không chịu thuế .
12
Đồ chơi cho trẻ nhỏ ; Sách những loại, trừ sách không chịu thuế giá trị ngày càng tăng .
13
Thương Mại Dịch Vụ khoa học và công nghệ tiên tiến là những hoạt động giải trí ship hàng, tương hỗ kỹ thuật cho việc nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến ; những hoạt động giải trí tương quan đến sở hữu trí tuệ ; chuyển giao công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và thống kê, chất lượng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân và nguồn năng lượng nguyên tử ; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, thông dụng, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến pháp luật tại Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến, không gồm có game show trực tuyến và dịch vụ vui chơi trên Internet .
14
Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội theo pháp luật của Luật Nhà ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức triển khai, cá thể thuộc những thành phần kinh tế tài chính góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và phân phối những tiêu chuẩn về nhà tại, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng người dùng, điều kiện kèm theo được mua, được thuê, được thuê mua nhà tại xã hội theo pháp luật của pháp lý về nhà ở .

3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 10%

Căn cứ Điều 11 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC, thuế suất 10 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không không thuộc trường hợp không chịu thuế giá trị ngày càng tăng, chịu thuế 0 %, 5 % .
Các mức thuế suất 5 %, 10 % được vận dụng thống nhất cho từng loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ở những khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại .
Ví dụ :
– Hàng may mặc vận dụng thuế suất là 10 % thì loại sản phẩm này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều vận dụng thuế suất 10 % .
– Phế liệu, phế phẩm được tịch thu để tái chế, sử dụng lại khi bán ra vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng theo thuế suất của loại sản phẩm phế liệu, phế phẩm bán ra .
Cơ sở kinh doanh thương mại nhiều loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất giá trị ngày càng tăng khác nhau phải khai thuế giá trị ngày càng tăng theo từng mức thuế suất pháp luật so với từng loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; nếu cơ sở kinh doanh thương mại không xác lập theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại .

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục diểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Kết luận: Thuế suất thuế giá trị gia tăng gồm 0%, 5%, 10%; mức thuế suất khác nhau dẫn tới số thuế phải nộp là khác nhau. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Thuế giá trị gia tăng: Đối tượng, cách tính và hoàn thuế

>> 9 trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

0933.54.64.76