Lợi nhuận giảm 48%, bức tranh tài chính của Xi măng Bỉm Sơn càng sậm màu

articlewriting1
Kết thúc quý I / 2021, doanh thu sau thuế của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ( HNX : BCC ) giảm tới 48 % so với cùng kỳ 2020 .
Xi măng Bỉm Sơn vừa công bố ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên, theo đó ngày ĐK sau cuối là 1.6.2021. Công ty cũng công bố Báo cáo kinh tế tài chính riêng quý I / 2021 ( chưa truy thuế kiểm toán ) và bản báo cáo giải trình .Theo đó, tại ngày 31.3.2021, mục tiền và tương tự tiền ghi nhận là 8,6 tỉ đồng, chỉ bằng 1/10 so với đầu năm, khoản phải thu thời gian ngắn người mua là 358,9 tỉ, tăng gấp gần 6 lần so với đầu năm .

Đáng chú ý, BCC có dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 95,4 tỉ và có khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỉ nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ (coi như mất hết).

Nợ thời gian ngắn tại ngày 31.3.2021 là 1.924 tỉ đồng, trong đó phải trả người bán thời gian ngắn là 908,5 tỉ và vay và nợ thuê kinh tế tài chính thời gian ngắn là 729,2 tỉ đồng .Quý I / 2021, BCC đạt lệch giá 1.060 tỉ đồng, tăng nhẹ 1 % so với quý I / 2020, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 4,8 % lên 965 tỉ khiến cho doanh thu sau thuế quý I / 2021 chỉ đạt 13,4 tỉ đồng, giảm 48 % so với quý I / 2020 .

Số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 42 tỉ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 10,6 tỉ đồng.

Theo bản báo cáo giải trình được công bố, BCC cho biết nguyên do doanh thu quý I / 2021 giảm 48 % so với cùng kỳ đa phần là do mức tăng lệch giá và mức giảm của ngân sách kinh tế tài chính, ngân sách quản trị doanh nghiệp và ngân sách bán hàng nhỏ hơn là mức tăng giá vốn .Quý IV / 2020 vừa mới qua BCC cũng có hiệu quả kinh doanh thương mại bết bát. Theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính công ty mẹ quý IV / 2020, BCC đạt lệch giá 1.111,3 tỉ đồng, tăng 11 % so với quý IV / 2019, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng tới 11,4 % lên 968,4 tỉ và ngân sách quản trị doanh nghiệp tăng gấp 4,4 lần lên 123 tỉ khiến cho doanh thu trước thuế quý IV / 2020 âm 25,4 tỉ đồng .

Lũy kế cả năm 2020, BCC đạt doanh thu 4.299 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 84 tỉ, bằng nửa lợi nhuận năm 2019.

BCC có vốn điều lệ 1.232 tỉ đồng, cổ đông nhà nước là Tổng công ty Vicem nắm giữ 90,1 triệu CP, tương tự 73,1 % vốn điều lệ .Sản phẩm của BCC hầu hết được tiêu thụ ở Thanh Hóa, Thành Phố Hà Nội, Tỉnh Nam Định, Tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh, Bình Trị Thiên .

Vài năm gần đây BCC không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chỉ có một lần chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% vào cuối năm 2020.

0000000000